Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji:

Prywatność Użytkownika jest dla nas ważna i zapewniamy, że podczas przechowywania, przetwarzania lub wykorzystywania danych Użytkownika przestrzegamy obowiązujących zasad prywatności (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych z 2018 r.).

Ważne jest dla nas, aby Użytkownik rozumiał, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy, aby mógł podejmować świadome decyzje o przekazaniu nam swoich danych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności (czasami nazywana także „Zawiadomieniem o uczciwym przetwarzaniu”) została napisana, aby Użytkownikowi w tym pomóc.

W niniejszym zawiadomieniu terminy „my” i „nas” odnoszą się do spółki Liberis Limited i jej odpowiednich jednostek zależnych i/lub stowarzyszonych.  Liberis Limited jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych z 2018 r. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za nadzór nad obsługą wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności. Szczegółowe dane naszej siedziby oraz opcje kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub prywatności znajdują się na końcu niniejszej informacji.

Ponieważ siedziba Liberis Limited znajduje się w Wielkiej Brytanii, wyznaczyliśmy spółkę Liberis Sweden AB (numer wpisu do rejestru 559205-5494) na naszego przedstawiciela na terenie EOG. Dane kontaktowe to Kungsgatan 8, 111 43 Sztokholm.

Wiele osób fizycznych, których dane osobowe gromadzimy, przekazuje je nam jako przedstawiciele spółki lub innego podmiotu prawnego, którego są właścicielami lub w którym są zatrudnieni.  Uznaje się, że odniesienia do „firmy Użytkownika”, „konta Użytkownika”, „ wniosku Użytkownika”, „zapytania Użytkownika” i innych podobnych terminów poniżej obejmują odniesienia do firmy, konta, wniosku lub zapytania podmiotu, w imieniu którego Użytkownik złożył wniosek.

Jakie dane zbieramy

Użytkownik możesz przeglądać naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją dotyczącą korzystania przez nas z plików cookie.

Dane, które zbieramy i sposób, w jaki je wykorzystujemy

Zawsze dbamy o to, aby istniała rzetelna i zgodna z prawem podstawa do przetwarzania danych Użytkownika. W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane Użytkownika w następujący sposób:

 • Aby umożliwić nam podjęcie działań niezbędnych do dostarczenia Użytkownikowi naszych produktów i usług z nimi związanych (na przykład wpłata zaliczki na konto Użytkownika).
 • Aby umożliwić nam wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych (na przykład uzyskanie dowodu tożsamości w celu spełnienia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy).
 • Aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów, abyśmy mogli ulepszać oferowane przez nas produkty i usługi.
 • Aby organizować wewnętrzne sesje szkoleniowe, dzięki którym stale się uczymy i doskonalimy.
 • Jeśli mamy zgodę Użytkownika na wykorzystanie jego danych w określonym celu (np. w celu wysyłania e-maili marketingowych).
 • Zasadniczo nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych (zwanych również specjalnymi kategoriami danych osobowych), jednak gdy to robimy, podstawą prawną jest istotny interes publiczny (na przykład wsparcie Użytkownika, jeśli jest lub stanie się klientem wrażliwym).

Poniżej przedstawiamy nasze podstawy prawne przetwarzania danych Użytkownika na różnych etapach współpracy Użytkownika z nami, a także cele przetwarzania danych Użytkownika.

Dane, które Użytkownik przekazuje nam bezpośrednio

Kategorie danych Zgodne z prawem podstawy przetwarzania Cele przetwarzania
Nazwa firmy Użytkownika (w zależności od rodzaju i wielkości firmy mogą to nie być dane osobowe) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasze produkty przeznaczone są dla firm, a nie osób fizycznych, dlatego jest to dla nas najważniejsza informacja. Będziemy potrzebować danych, aby przedstawić Użytkownikowi dokładną wycenę, dostarczyć umowę i upewnić się, że możemy się z Użytkownikiem skontaktować w sprawie produktów lub usług, którymi jest zainteresowany. Jeśli Użytkownik nie wypełni wniosku online, spróbujemy się z nim skontaktować, aby sprawdzić, czy nie potrzebuje dalszej pomocy, a także zaoferujemy możliwość rezygnacji z wszelkiego dalszego kontaktu.
Informacje dotyczące branży lub sektora, w którym działa firma Użytkownika (w zależności od rodzaju i wielkości firmy mogą to nie być dane osobowe) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wykorzystamy informacje dotyczące sektora, w którym działa firma Użytkownika, aby pomóc nam zrozumieć firmę i sposób jej działania oraz ocenić wniosek, a także aby zapewnić, że oferujemy nasze produkty i usługi w sposób odpowiedzialny. Możemy również wykorzystać takie dane, aby zaproponować ofertę cenową najbardziej odpowiednią dla firmy Użytkownika. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Szczegółowe informacje o przychodach finansowych firmy Użytkownika (w zależności od rodzaju i wielkości firmy mogą to nie być dane osobowe) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przychody użytkownika wykorzystujemy jako pomocy do oceny wniosku i podjęcia decyzji o odpowiedniej kwocie lub cenie, którą powinniśmy zaoferować. Możemy również wykorzystywać takie dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości. Jeśli zawrzemy z Użytkownikiem i/lub jego firmą umowę dotyczącą jednego z naszych produktów, możemy potrzebować tych danych do wykonywania umowy.
Dane osobowe członków zarządu/akcjonariuszy/wspólników/osób mających znaczącą kontrolę nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Użytkownika lub, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych, właściciela(-i) firmy Użytkownika:

Imię Adres

Data urodzenia

Własność domu

Dokumenty tożsamości

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Wykorzystujemy dane przeprowadzania kontroli na potrzeby oceny wniosku, zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz do weryfikacji tożsamości członków zarządu firmy, zanim udostępnimy firmie Użytkownika jakiekolwiek produkty lub usługi. Możemy również wykorzystywać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości. Jeśli Użytkownik przekaże nam dane osobowe dotyczące osoby trzeciej, musi ją o tym powiadomić i polecić jej przeczytanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Podany przez Użytkownika adres będziemy również wykorzystywać do kontaktu drogą pocztową we wszelkich sprawach związanych z wnioskiem dotyczącym naszych produktów w związku z prowadzoną działalnością lub realizacją wynikającej z niej umowy, którą zawieramy z Użytkownikiem i/lub jego firmą. W przyszłości możemy pisać do Użytkownika z ofertami podobnych oferowanych przez nas produktów.

Adres e-mail Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Poprosimy Użytkownika o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli udostępnić łącze do złożenia elektronicznego podpisu pod umową z nami. Możemy również wykorzystywać adres e-mail Użytkownika, aby informować go o statusie wniosku i/lub umowy. Jeśli Użytkownik nie wypełni wniosku po podaniu nam swojego adresu e-mail, możemy skontaktować się z Użytkownikiem, aby spróbować pomóc w ukończeniu procesu aplikacyjnego, a także przesyłać miesięczne wyciągi, jeśli skorzysta z jednego z naszych produktów.
Numer telefonu służbowego Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Wykorzystujemy podany przez Użytkownika numer telefonu, aby skontaktować się w sprawie wniosku, a jeśli nie Użytkownik ukończy wniosku po udostępnieniu nam numeru telefonu, możemy skontaktować się, aby spróbować pomóc w ukończeniu procesu składania wniosku. Możemy używać numeru telefonu Użytkownika, aby  się z nim kontaktować w sprawie realizacji umów, które zawieramy z Użytkownikiem lub jego firmą.
Przeznaczenie środków Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Musimy rejestrować i oceniać przeznaczenie środków w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i przestępstwom. Możemy również wykorzystywać szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia środków, aby pomóc w ocenie wniosku. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Dane rachunku bankowego Gdy jest to niezbędne do wykonywania naszej umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Będziemy potrzebować danych rachunku bankowego Użytkownika, aby wypłacić środki. Możemy również prosić o dodatkową dokumentację dotyczącą rachunku bankowego, abyśmy mogli zweryfikować własność konta i zweryfikować tożsamość Użytkownika.
Wyciągi bankowe Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W trakcie składania wniosku możemy poprosić o kopie wyciągów bankowych, co pomoże nam zweryfikować przychody firmy i ocenić wniosek. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje we wniosku Gdy jest to niezbędne do wykonywania naszej umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aby świadczyć, zarządzać i personalizować nasze usługi dla Użytkownika. Możemy również wykorzystywać dane do odzyskiwania płatności i wykonywania innych praw, które przysługują nam na mocy umowy z Użytkownikiem

 

Autoryzacja Open Banking i dane Open Banking Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Możemy prosić Użytkownika o elektroniczną autoryzację połączenia z jego bankiem i pobrania informacji za pomocą rozwiązania Open Banking. Korzystamy z usług różnych dostawców rozwiązań Open Banking (w tym Plaid), aby uzyskiwać dostęp do danych Open Banking i je przetwarzać. Będziemy wykorzystywać te dane z wielu powodów, w tym po to, aby weryfikować przychody firmy i ocenić wniosek, ocenić, kiedy Użytkownik może kwalifikować się do otrzymania naszych produktów (jeśli wniosek został odrzucony), aby ocenić bieżące wyniki biznesowe pod kątem przestępstw finansowych, ryzyka i ubezpieczenia oraz (w stosownych przypadkach) dla monitorowania przychodów w celu obliczenia odsetka przychodów, które mają podlegać wypłacie na rzecz Liberis.
Dane podatkowe VAT Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Możemy prosić Użytkownika o przesłanie aktualnego zestawienia deklaracji VAT. Wykorzystujemy takie dane dla oceny wniosku Użytkownika. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Korespondencja i komunikacja z Użytkownikiem Gdy jest to niezbędne do wykonywania naszej umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Rozpatrywanie reklamacji leży w naszym uzasadnionym interesie (na przykład, abyśmy mogli zapewnić wysoką jakość usług)

Aby zarządzać reklamacjami i odpowiadać na pytania dotyczące produktów i usług
Rejestry płatności z tytułu produktu realizowanych przez Użytkownika Gdy jest to niezbędne do wykonywania naszej umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Aby korzystać z praw przysługujących nam na mocy umowy z Użytkownikiem, a także aby chronić się przed naruszeniem naszych praw i interesów majątkowych

Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.

Rozwijanie i ulepszanie produktów oraz usług poprzez ocenę i analizę informacji, w tym scoringu kredytowego i behawioralnego oraz badań rynku. Możemy również wykorzystywać te dane, aby podjąć decyzję, czy zaoferować kolejny produkt.

 

 

Informacje publicznie dostępne Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Możemy przeglądać dane dotyczące firmy Użytkownika i jej członków zarządu, które są swobodnie dostępne w domenie publicznej; na przykład relacje w mediach, publiczna witryna internetowa i biznesowe konta w mediach społecznościowych oraz wszelkie informacje dotyczące recenzji lub rejestracji specyficzne dla branży. Wykorzystujemy te dane, aby ocenić wniosek i zweryfikować tożsamość Użytkownika. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Dane osobowe osób pracujących dla dostawców lub sprzedawców Liberis: imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), potwierdzenie tożsamości (kopia paszportu lub prawa jazdy), pełniona funkcja (tytuł, stanowisko, nazwa firmy), dane finansowe (dane rachunku bankowego), informacje dotyczące reklamacji (jeśli dotyczy) i dane dotyczące bezpieczeństwa (nagrania z telewizji przemysłowej, informacje o karcie magnetycznej itp.). Jeżeli Użytkownik zamierza przekazać nam dane osobowe innych osób fizycznych (np. swoich współpracowników), musi im przekazać kopię niniejszej Polityki prywatności. Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie potrzeby również:

– w celu wykonywania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Wykorzystujemy wymienione dane osobowe z wielu powodów, z których niektóre obejmują: proces ubiegania się o status dostawcy, zarządzanie dostawcami i usługodawcami w całym łańcuchu dostaw, organizacja przetargów w ramach przygotowania lub realizacji istniejących umów, monitorowanie działalności w naszych obiektach, w tym zgodność z obowiązującymi politykami i obowiązującymi zasadami BHP, archiwizacja i prowadzenie dokumentacji, zapewniamy Użytkownikowi dostęp do naszych modułów szkoleniowych umożliwiających świadczenie określonych usług, dokonywanie płatności na rzecz Użytkownika za towary i/lub usługi, reklamacje oraz w celu wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych (np. w celu zapobiegania oszustwom).
Dane medyczne Istotny interes publiczny – ochrona dobrobytu gospodarczego lub zgoda Możemy wykorzystać dane medyczne Użytkownika, aby tymczasowo odroczyć płatności na naszą rzecz i pomóc w analizie innych odpowiednich opcji płatności, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą klientów wrażliwych.
E-mail i numery telefonów Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Możemy wykorzystywać takie dane, aby informować o naszych produktach i usługach oraz produktach i usługach innych organizacji (chyba że Użytkownik zrezygnował z marketingu lub uniemożliwia nam to prawo).

Dane, które zbieramy pośrednio lub od osób trzecich

Zbieramy różne dane o Użytkowniku od osób trzecich.  Do tej kategorii należą dane wymienione poniżej oraz inne dane, o których każdocześnie Użytkownika zawiadamiamy.

Kategorie danych Źródło danych Zgodne z prawem podstawy przetwarzania Cel przetwarzania
Historia kredytowa. Dane identyfikacyjne. W obu przypadkach odnoszące się do Użytkownika,  jego firmy i jej członków zarządu Oficjalne agencje informacji kredytowej, takie jak Biuro Informacji Gospodarczej (PL: KBIG, ERIF i CRIF) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Używamy tych danych, aby zrozumieć, czy nasze produkty są odpowiednie dla Użytkownika i jego firmy, ocenić wniosek i zweryfikować tożsamość członków zarządu firmy. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Szczegółowe dane transakcji finansowych, które zostały przetworzone przez terminal kartowy operatora płatności Operator płatności Użytkownika Prawnie uzasadniony interes

Gdy jest to niezbędne do wykonywania naszej umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Wykorzystujemy te dane do sprawdzania przystępności cenowej naszych produktów dla Użytkownika lub jego firmy, oceny wniosku i podjęcia decyzji o właściwej cenie do zaoferowania, a także przedstawienia szacunkowego czasu trwania płatności.  Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości. Jeśli Użytkownik zawrze z nami umowę na jeden z naszych produktów, wykorzystujemy takie dane dla wykonywania umowy.
Różne dane Agencje zapobiegania oszustwom Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wykorzystujemy takie dane do zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Informacje rejestrowe firmy i opublikowane sprawozdania finansowe Rejestry ogólnodostępne, takie jak KRS, CEIDG Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wykorzystujemy takie dane do sprawdzania, czy firma Użytkownika jest prawidłowo zarejestrowana, a także do realizacji kontroli ubezpieczeniowych poprzez sprawdzenie opublikowanych sprawozdań finansowych.  Informacje te stanowią część rejestru publicznego. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Dane techniczne dotyczące urządzenia Użytkownika Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, aby uzyskiwać dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej My Liberis („Aplikacja mobilna”) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podczas wizyty na stronie internetowej lub w naszej aplikacji mobilnej będziemy zbierać dane techniczne, aby wykrywać i rozwiązywać problemy na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Takie dane obejmują m.in. adres IP, przeglądarkę (w tym wersję) oraz rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik korzysta.
Dane wynajmującego Poprzedni lub obecni właściciele firmy Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda Wykorzystujemy takie dane, aby sprawdzić, czy Użytkownik i jego firma nie mają zaległych zobowiązań lub innych problemów, które mogłyby mieć wpływ na uprawnienia do korzystania z naszych produktów. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.
Szczegółowe dane z rejestru gruntów Rejestr gruntów Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wykorzystujemy takie dane, aby zidentyfikować aktywa obrotowe Użytkownika i jego firmy podczas weryfikacji, czy Użytkownik kwalifikuje się do korzystania z naszych produktów. Informacje te stanowią część rejestru publicznego.
Inne informacje dostępne publicznie Różne strony internetowe (np. wyszukiwarki, strony z ocenami) Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Wykorzystujemy takie dane do podejmowania świadomych decyzji podczas sprawdzania, czy Użytkownik kwalifikuje się do otrzymania naszych produktów. Możemy również wykorzystać te dane do celów edukacyjnych i dla oceny innych wniosków w przyszłości.

Udostępnianie danych osobom trzecim

W procesie prezentacji oferty, rozpatrywania wniosku dotyczącego jednego z naszych produktów oraz wykonywania umów, które z Użytkownikiem zawieramy, możemy udostępniać jego dane osobom trzecim. Szczegółowe informacje o takich osobach trzecich znajdują się poniżej. Udostępniamy dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem.

 • Możemy udostępniać dane Użytkownika biurom informacji gospodarczej w celu (a) oceny, czy może się kwalifikować do otrzymania od nas dalszego finansowania, (b) monitorowania klientów o nieregularnej obsłudze zobowiązań. Dane będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 • Regularnie powołujemy agentów ds. marketingu cyfrowego do prowadzenia w naszym imieniu działań marketingowych, działalność taka może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Do grona powołanych przez nas podmiotów przetwarzających dane należy spółka Prospect Global Ltd (prowadząca działalność pod nazwą Sopro), nr wpisu do rejestru spółek w Wielkiej Brytanii  09648733. Użytkownik może skontaktować się z Sopro i zapoznać się z jej polityką prywatności tutaj: http://sopro.io.  Spółka Sopro jest wpisana do rejestru ICO pod numerem: ZA346877, z z ich inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: dpo@sopro.io.
 • Udostępniamy dane Użytkownika naszym dostawcom finansowania w celu monitorowania oraz przestrzegania warunków naszych umów z nimi.
 • Udostępniamy dane Użytkownika spółkom ComplyAdvantage, Bisnode, Cribis, CreditSafe i CRIF (oraz innym podobnym lub zastępczym dostawcom) w celu przeprowadzania kontroli pod kątem prania pieniędzy i/lub przeprowadzania przez nas innych czynności kontroli kredytowej.
 • Możemy udostępniać szczegółowe dane na temat wszelkich naruszeń warunków umowy z nami biurom informacji kredytowej. W przypadku podmiotów z ograniczoną odpowiedzialnością możemy zgłaszać akcjonariuszy, wspólników, członków organów zarządzających, prokurentów lub przedstawicieli takich podmiotów do biur informacji kredytowej w kontekście wszelkich naruszeń warunków umów z nami.
 • Jeśli Użytkownik pobrał aplikację Liberis, możemy udostępnić jego dane firmom Google i Apple, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia funkcjonalności aplikacji Liberis.
 • Udostępniamy dane Użytkownika firmie Facebook, abyśmy mogli tworzyć niestandardowe grupy odbiorców kampanii reklamowych. Facebook przetwarza dane Użytkownika również w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych
 • Używamy Sagepay i Go Cardless wyłącznie do przechowywania i przetwarzania szczegółów płatności
 • W przypadku braku płatności możemy przesłać dane Użytkownika firmom skupującym wierzytelności i windykatorom, którzy będą nas reprezentować w windykacji zaległych zobowiązań.
 • Przechowujemy dane klientów na platformie Salesforce Cloud. Salesforce nie używa ani nie przegląda danych Użytkownika, ale ich serwery rzeczywiście je przechowują.
 • Przechowujemy dane klientów na platformie Microsoft Azure Cloud, Salesforce Cloud, Snowflake i u innych podobnych dostawców. Firma Microsoft nie używa ani nie przegląda danych Użytkownika, ale jej serwery faktycznie je przechowują.
 • W razie potrzeby udostępniamy dane Użytkownika agencjom ds. zapobiegania oszustwom, przy czym my (lub oni) możemy również zezwolić organom ścigania na dostęp do takich danych osobowych i na ich wykorzystanie w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom.
 • Udostępniamy dane, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych, organów rządowych lub organów ścigania.
 • Używamy Drift do nawiązywania kontaktu z obecnymi i nowymi osobami odwiedzającymi strony internetowe Liberis za pośrednictwem czatu online.  Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Drift będzie wykorzystywać dane Użytkownika, można znaleźć tutaj https://www.drift.com/privacy-policy/.
 • Używamy New Voice Media (Vonage) do przechowywania i przetwarzania nagrań naszych rozmów z Użytkownikiem.
 • Jeśli dane Użytkownika zostały nam przekazane przez osobę trzecią lub jednego z naszych partnerów (takich jak broker finansowy, dostawca karty lub za pośrednictwem strony polecającej), możemy przekazać im aktualizacje dotyczące statusu wniosku Użytkownika oraz aktualizacje statusu każdego produktu, który dostarczamy Użytkownikowi, a także dane dotyczące transakcji i szczegóły ewentualnych reklamacji, które Użytkownik może zgłosić.
 • Jeśli dane Użytkownika zostały nam przekazane przez osobę trzecią lub partnera (takiego jak broker finansowy lub za pośrednictwem strony polecającej), możemy przekazać im aktualizacje dotyczące statusu wniosku Użytkownika oraz aktualizacje statusu każdego produktu, który dostarczamy Użytkownikowi.
 • Możemy również udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom w celu zapobiegania oszustwom i ochrony dobrobytu ekonomicznego, jeśli (zgodnie z naszą Polityką dotyczącą klientów wrażliwych) zidentyfikujemy Użytkownika jako klienta wrażliwego.
 • Jeśli nasza firma (lub większość aktywów naszej firmy) zostanie przejęta przez inną osobę, dane Użytkownika będą częścią transakcji zbycia aktywów.
 • Jeśli sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy udostępniać dane Użytkownika potencjalnemu kupującemu lub sprzedającemu.
 • Jeżeli współpracujemy z osobami trzecimi w celu pozyskiwania inwestycji, możemy udostępniać dane w oparciu o zasadę niezbędnej wiedzy w celu zachowania należytej staranności.
 • Udostępniamy nazwę firmy Użytkownika i dane kontaktowe innym organizacjom, które mogą oferować interesujące Użytkownika usługi – ale tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazi na to zgodę.
 • Możemy udostępniać dane Użytkownika innym spółkom z grupy Liberis w celu zarządzania kontem Użytkownika.
 • Możemy udostępniać Twoje dane naszym wybranym Partnerom i innym osobom trzecim, jeśli Użytkownik potwierdził, że chce otrzymywać informacje od takich osób trzecich na temat ich produktów i usług.

Dane Użytkownika ujawniamy także w następujących okolicznościach:

Usługodawcy

Współpracujemy z różnymi zewnętrznymi dostawcami usług:

 • Udostępniamy dane Użytkownika operatorom płatności, którzy przetwarzają transakcje finansowe na zlecenie Użytkownika, takim jak Modulr i Airwallex.
 • Współpracujemy z dostawcami rozwiązań Open Banking, aby uzyskiwać dostęp do danych o sytuacji finansowej Użytkownika, aby ocenić wniosek, zapewnić finansowanie i obliczyć należne nam kwoty.
 • Korzystamy z usług dostawców usług przetwarzania w chmurze w celu przechowywania danych Użytkownika i efektywnego przetwarzania wniosku Użytkownika.
 • Możemy korzystać z usług osób trzecich (np. agencji pocztowych), aby w naszym imieniu wysyłać informacje marketingowe lub informacje o koncie. W tym celu musimy podawać co najmniej imię i nazwisko oraz adres lub adres e-mail.
 • Korzystamy z zewnętrznego systemu pomocy i wsparcia, aby szybko odpowiadać na pytania Użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Dane Użytkownika są tutaj udostępniane tylko wtedy, gdy Użytkownik zwróci się o pomoc.
 • Możemy korzystać z zewnętrznych centrów kontaktowych, aby kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie i wówczas przekazujemy jego dane, aby umożliwić kontakt. Zewnętrzne centra kontaktowe będą dodatkowo rejestrować informacje, które Użytkownik im przekazuje, a następnie przekażą je nam.
 • Do przetwarzania niektórych części wniosku Użytkownika możemy korzystać z zewnętrznych operacyjnych centrów realizacji.
 • Podczas procesu aplikacyjnego korzystamy z usług dostawców podpisu elektronicznego działających w chmurze. Przekazujemy im wszystkie szczegółowe dane wymagane do przedstawienia umowy w celu świadczenia usługi.
 • Korzystamy z usług dostawcy, który oferuje wielotematyczne raporty atrybucji i inne usługi. Ten zewnętrzny podmiot może mieć dostęp do danych osobowych lub danych klienta lub je przetwarzać w ramach świadczenia dla nas powyższych usług.

Ograniczamy informacje przekazywane takim usługodawcom do informacji, które są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania przez nich powierzanych im funkcji, a nasze umowy z nimi wymagają od nich zachowania poufności wszelkich takich danych.

Dane poza EOG

Liberis to międzynarodowa firma prowadząca działalność w UE i EOG oraz poza nią, w tym w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług również mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych poza EOG lub Wielką Brytanię, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez:

 • przekazywanie danych osobowych wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • lub stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie i Wielkiej Brytanii.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki chronimy jego dane, zapraszamy do kontaktu pod adresem dataprotection@liberis.co.uk

Dane nieosobowe

Możemy udostępniać dane nieosobowe osobom trzecim do różnych celów. Dane te mogą być gromadzone automatycznie i będą analizowane w celu stworzenia zagregowanego widoku danych, zapewniającego anonimowość zgłaszanych informacji.

Przechowywanie danych Użytkownika

Będziemy przechowywać dane Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne – okres ten może być inny w różnych okolicznościach. Oto nasze najczęstsze scenariusze:

Zapisy wszelkich transakcji finansowych oraz szczegółowe dane, które Użytkownik nam przekazał, składając wniosek o jeden z naszych produktów, będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres przedawnienia z tytułu przedawnienia wówczas wygasłego roszczenia (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata od końca roku, w którym zakończyła się nasza współpraca z Użytkownikiem). Musimy to robić, aby być w stanie odpowiadać na wszelkie reklamacje lub spory.

Informacje niezbędne do świadczenia żądanej przez Użytkownika usługi będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług oraz przez okres do 5 lat od rozwiązania umowy o świadczenie usług.

Jeśli Użytkownik poprosi nas, abyśmy nie wykorzystywali jego danych do celów marketingowych, będziemy musieli zachować pewne dane, aby mieć pewność, że nasze systemy i procesy odzwierciedlają preferencje Użytkownika. Zrealizujemy wniosek o rezygnację tak szybko, jak to możliwe. Użytkownik może jednak otrzymywać wiadomości e-mail przez okres do 30 dni lub materiały marketingowe pocztą przez okres do 60 dni po złożeniu wniosku o rezygnację. Dzieje się tak dlatego, że nasze kampanie marketingowe są zwykle przygotowywane z około miesięcznym wyprzedzeniem i często usunięcie danych danej osoby po ich uruchomieniu jest niemożliwe.

Ponadto zachowamy wszelkie dane o Użytkowniku, które będą nam potrzebne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, w tym:

 • w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały/będą ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 • w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia współpracy biznesowej z klientem lub od dnia zawarcia transakcji okazjonalnej.

Jeśli nie będziemy już potrzebować danych Użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, usuwając wszystkie dane umożliwiające identyfikację.

Skutki przetwarzania

Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie udostępniać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli ocenić, czy kwalifikuje się do jednego z naszych produktów i nie będziemy mogli zawrzeć z nim umowy.

Jeśli ustalimy, że Użytkownik stwarza ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług i finansowania, o które prosił, lub możemy zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług.

Rejestr wszelkich przypadków ryzyka oszustwa lub prania pieniędzy będzie przez nas przechowywany i może skutkować odmową świadczenia usług lub finansowania na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania na ten temat, zapraszamy do kontaktu z nami – wszystkie nasze dane można znaleźć w sekcji „Kontakt” w niniejszej informacji.

Prawa Użytkownika

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i polskimi przepisami dotyczącymi prywatności Użytkownikowi przysługuje bezpłatnie szereg ważnych praw. Podsumowując, obejmują one prawa do:

 • dostępu do danych osobowych i niektórych innych informacji uzupełniających, których niniejsza Polityka już ma dotyczyć
 • wymagania od nas poprawienia wszelkich błędów w posiadanych przez nas danych
 • żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika w określonych sytuacjach – nie jest to prawo bezwzględne i przysługuje jedynie w określonych okolicznościach.
 • otrzymania danych osobowych dotyczących Użytkownika, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i prawo do przesłania takich danych osobie trzeciej w określonych sytuacjach
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • sprzeciwu wobec decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany, wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływających
 • sprzeciwu w niektórych innych sytuacjach wobec dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych
 • innego ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika w pewnych okolicznościach
 • jeżeli zgoda jest dla nas zgodną z prawem podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika, wycofania takiej zgody
 • dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem przez nas jakichkolwiek przepisów o ochronie danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Więcej informacji na temat każdego z powyższych praw, w tym okoliczności ich zastosowania, można znaleźć na stronie pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/493

Jeśli Użytkownik chce się z nami skontaktować w sprawie któregokolwiek z praw opisanych powyżej, zapraszamy do wysłania zapytania na adres: dataprotection@liberis.co.uk, a my odpowiemy w ewentualnie obowiązujących terminach ustawowych.

Zautomatyzowane decyzje

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Podejmujemy zautomatyzowane decyzje na podstawie informacji, które Użytkownik podaje i które zbieramy od osób trzecich, w ramach wniosku Użytkownika w celu określenia jego profilu finansowego. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces ustalania, czy zatwierdzić wniosek o finansowanie bez korzystania z ręcznego trybu obsługi. Zamiast tego stosuje się szereg kart wyników, reguł i algorytmów, aby podejmować tę decyzję automatycznie, bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. Oprócz ustalenia, czy osoba wnioskująca została zatwierdzona do finansowania, wyniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogą również mieć wpływ na wysokość zaliczki, jaką klient może pobrać, a także wysokość związanej z nią opłaty.

Oznacza to, że możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, aby zaoferować Użytkownikowi cenę odzwierciedlającą jego profil. Wynik zautomatyzowanych decyzji może oznaczać, że nie zatwierdzimy wniosku dotyczącego jednego z naszych produktów lub że nasze ceny zostaną dostosowane na podstawie posiadanych przez nas informacji.

Zautomatyzowane decyzje wykorzystują proces statystyczny oparty na historycznych transakcjach (szczegóły, które Użytkownik podał) i historii kredytowej jako firmy i jako właściciela firmy (szczegóły, które Użytkownik podał i/lub informacje publicznie dostępne). Jeśli Użytkownik jest już klientem, zautomatyzowane decyzje będą uwzględniać również wykonywanie przez Użytkownika poprzednich/bieżących zobowiązań umownych.

Możemy również automatycznie zdecydować, że Użytkownik stwarza ryzyko oszustwa, jeśli nasze przetwarzanie wykaże, że zachowanie Użytkownika jest zgodne z zachowaniami znanych oszustów; lub jeśli istnieją dowody na to, że próbowano ukryć prawdziwe dane Użytkownika.

Użytkownik ma prawo żądać ręcznego podejmowania decyzji zamiast automatycznego podejmowania decyzji. Jeśli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub chce poprosić o skierowanie wniosku do ręcznej decyzji: zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem dataprotection@liberis.co.uk.

Ochrona danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne i dołożymy wszelkich starań, aby je chronić.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Gdy Użytkownik przekazuje nam informacje, przechowujemy je na naszych bezpiecznych serwerach i wdrożyliśmy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem lub zmianą danych uwzględniające stopień ich wrażliwości.

Liberis obsługuje swoją infrastrukturę produkcyjną w centrach danych MS Azure, stosujemy proces zarządzania zmianą w celu wdrażania wszelkich zmian w tych środowiskach. Nasza infrastruktura produkcyjna podlega corocznemu testowi penetracyjnemu przeprowadzanemu przez osobę trzecią, z określonymi ramami czasowymi na wszelkie wymagane działania naprawcze. Posiadamy również certyfikat ISO27001.

Nasze środowiska Azure są chronione przed atakami DDOS i typowymi wzorcami ataków na infrastrukturę brzegową Azure, dodatkowo planujemy wdrożyć rozwiązanie IDS/IPS w naszym środowisku produkcyjnym z rejestrami z tych urządzeń sieciowych wprowadzanymi do rozwiązania SIEM działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W naszym środowisku korporacyjnym regularnie skanujemy luki w zabezpieczeniach i korygujemy je zgodnie z naszą dokumentacją zasad.

Korzystanie przez nas z plików cookie

Używamy plików cookie, aby zapewnić Użytkownikowi doskonałe doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, aby uzyskiwać dostęp do strony internetowej), który jest unikalny dla Użytkownika i pomaga nam go odróżnić od innych odwiedzających, gdy porusza się między stronami lub kiedy wraca. Szczegółowe informacje o naszej Polityce plików cookie można znaleźć tutaj .

Dzieci

Nasze produkty nie są przeznaczone dla dzieci i aby się kwalifikować do ich uzyskania, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat. Użytkownik musi upewnić się, że dane podane podczas rejestracji lub w dowolnym innym momencie są prawidłowe i kompletne. Użytkownik musi natychmiast informować nas o wszelkich zmianach w danych, które podał podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Każdocześnie możemy wprowadzać zmiany do niniejszej informacji; w przypadku wprowadzenia zmian zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej. Niniejsza informacja o ochronie prywatności podlegała ostatniej aktualizacji 7 lutego 2023 r.

Jak występować z reklamacjami

Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie zapytania lub wątpliwości, które Użytkownik zgłosi w związku z wykorzystaniem przez nas jego danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje Użytkownikowi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym pracuje, zwykle mieszka lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest Komisarz ds. Informacji, z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns/ lub telefonicznie pod numerem 0303 123 1113.
Organem nadzorczym w Szwecji jest Datainspektionen, z którym można się skontaktować pod adresem https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ lub telefonicznie pod numerem (+46) 86576100.
Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/83/155 lub telefonicznie pod numerem (+48) 22 531 -03-00

Kontakt z nami

Jeśli Użytkownik chce się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności, zażądać wprowadzenia zmian w danych, które o Użytkowniku posiadamy lub skorzystać z innych praw wymienionych w niniejszej informacji, może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z jednej z następujących metod:

E-mail

Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: dataprotection@liberis.co.uk

Poczta zwykła

Użytkownik może napisać do naszego Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem:

Data Protection Officer

Liberis Ltd

Scale Space Building,

58 Wood Lane,

London W12 7RZ

Powiadomienie CIFAS o uczciwym przetwarzaniu

Informacje ogólne

 1. Zanim przystąpimy do świadczenia usługi, przeprowadzamy kontrole w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz w celu sprawdzenia tożsamości Użytkownika. Kontrole te wymagają od nas przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik podał, zebraliśmy od Użytkownika lub otrzymaliśmy od osób trzecich, są wykorzystywane w celu zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz w celu weryfikacji tożsamości.
 3. Szczegółowe dane osobowe, które będą przetwarzane, obejmują na przykład: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje finansowe, dane dotyczące zatrudnienia oraz identyfikatory urządzeń, w tym adres IP.
 4. Możemy również umożliwiać organom ścigania dostęp do danych osobowych Użytkownika i ich wykorzystanie w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom.
 5. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ mamy ustawowy obowiązek i/lub uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości, aby chronić naszą działalność i przestrzegać obowiązujących nas przepisów. Takie przetwarzanie jest również wymogiem umownym w zakresie wnioskowanych usług lub finansowania.
 6. Instytucje obowiązane mogą przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres do pięciu lat.

Zautomatyzowane decyzje

 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie zdecydować, że Użytkownik stwarza ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jeśli nasze przetwarzanie wykaże, że zachowanie Użytkownika jest zgodne ze schematami przestępstw prania pieniędzy lub znanych oszustw; lub jest niezgodne z wcześniejszymi zgłoszeniami; lub wygląda na to, że Użytkownik celowo ukrywa prawdziwą tożsamość. Użytkownikowi przysługują prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji: jeśli Użytkownik chce się dowiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami, korzystając z danych podanych powyżej.

Skutki przetwarzania

 1. Jeśli ustalimy, że Użytkownik stwarza ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług i finansowania, o które prosił, lub możemy zaprzestać świadczenia dotychczasowych usług.
 2. Rejestr wszelkich przypadków ryzyka oszustwa lub prania pieniędzy będzie przez nas przechowywany i może skutkować odmową świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania na ten temat, zapraszamy do kontaktu z nami, korzystając z danych podanych powyżej.

Prawa Użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone szeregiem uprawnień i praw, które obejmują prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych; do żądania usunięcia lub poprawienia danych osobowych; do żądania dostępu do  danych osobowych.
 2. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z przysługującego prawa do ochrony danych, zapraszamy do kontaktu z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje czynności przetwarzania danych osobowych.