Swedish Privacy Notice

Sekretessmeddelande – Storbritannien och EU

Din integritet är viktig för oss och vi ser till att vi följer dataskyddsbestämmelserna (inklusive kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) när vi lagrar och behandlar dina uppgifter.

Det är viktigt för oss att du vet vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem, så att du kan fatta välgrundade beslut när det gäller att förse oss med dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande (ibland även kallat ”meddelande om rättvis behandling av personuppgifter”) har tagits fram i detta syfte.

I detta meddelande avser ”vi” och ”oss” Liberis Sweden AB (organisationsnummer 559205-5494) och dess respektive dotterbolag och/eller anslutna koncernföretag. Liberis Sweden AB är dataregisteransvarig i enlighet med GDPR. Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta integritetsmeddelande. I slutet av detta meddelande finner du uppgifter om vår registrerade adress samt hur du kontaktar vårt dataskyddsombud med frågor gällande dataskydd.
Många av de personer som vi samlar in personuppgifter om lämnar uppgifterna till oss som representanter för ett företag eller annan juridisk enhet som de äger eller är anlitade av. Hänvisningar till “ditt företag”, “ditt konto”, “din ansökan”, “din förfrågan” och andra liknande termer nedan anses innehålla referenser till företaget, kontot, ansökan eller förfrågan från den enhet för vars räkning du lämnar in en ansökan.

Uppgifterna vi samlar in
Du kan se dig omkring på vår webbplats utan att behöva förse oss med några personliga uppgifter. Läs avsnittet nedan om vår användning av cookies.

Uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem
Vi ser alltid till att vi har rättvisa och rättsliga grunder för behandling av dina uppgifter. I de flesta fall kommer vi att använda dina uppgifter på följande sätt:

 • För att göra det möjligt för oss att vidta åtgärder som krävs för att vi ska kunna förse dig med våra produkter och relaterade tjänster (till exempel för att betala in Business Cash Advance (BCA) till ditt konto)).
 • För att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel få bevis på din identitet för att uppfylla våra skyldigheter när det gäller att motverka penningtvätt).
 • För att förstå hur kunder använder våra produkter så att vi förbättrar de produkter och tjänster vi tillhandahåller.
 • Om vi har ditt samtycke till att använda din information för ett specifikt syfte (t.ex. för att skicka marknadsföringsmejl till dig).
 • Vi samlar i allmänhet inte in känsliga personuppgifter (kallas även särskilda kategorier av personuppgifter), men där vi gör det är den rättsliga grunden att det ligger i ett väsentligt allmänintresse (till exempel att stödja dig om du är eller blir en sårbar kund).

Nedan anges våra lagliga grunder för behandling av dina uppgifter i olika steg tillsammans med våra syften för behandling av dina uppgifter.

Du hittar mer information om de olika lagliga grunderna för rättsliga förfaranden på Datainspektionens webbplats. https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Uppgifter som du lämnar direkt till oss

Uppgiftskategorier Lagliga grunder Syftet med behandlingen
Ditt firmanamn

(beroende på företagets typ och storlek avser detta       kanske inte personuppgifter)

Intresseavvägning Våra produkter är till för företag, inte privatpersoner, så detta är den viktigaste upplysningen för oss. Vi kommer att behöva det för att kunna förse dig med en korrekt offert eller ett avtal samt för att se till att vi kan kontakta dig angående de produkter eller tjänster som du visar intresse för. Om du inte fullföljer din ansökan online kommer vi att försöka nå dig för att se om du behöver mer hjälp. Vi kommer dessutom att erbjuda dig möjligheten att inte bli kontaktad igen.
Information om den bransch eller sektor i vilken ditt företag verkar

(beroende på företagets typ och storlek avser detta       kanske inte personuppgifter)

Intresseavvägning Vi kommer att använda informationen angående sektorn i vilken ditt företag verkar för att lättare kunna förstå företaget och hur det verkar och utvärdera din ansökan, samt för att se till att vi erbjuder våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan även komma att använda informationen för att se till att det pris som vi erbjuder dig är det mest lämpliga för ditt företag. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Uppgifter om ditt företags finansiella intäkter.

(beroende på företagets typ och storlek avser detta kanske inte personuppgifter)

Intresseavvägning Vi kommer att använda uppgifter om dina intäkter som hjälp för att utvärdera din ansökan och för att besluta om vilket belopp eller pris vi ska erbjuda dig. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.

Om vi ingår ett avtal med dig och/eller ditt företag för en av våra produkter kan vi behöva denna information för att fullgöra avtalet.

Personliga uppgifter för ditt aktiebolags ledningspersoner/aktieägare/personer med betydande inflytande (persons of significant control, PSC) eller, om det är fråga om en enskild firma eller ett handelsbolag, företagets ägare:

Namn

Adress

Födelsedatum

Bostadsägande

ID-handlingar

Intresseavvägning Vi kommer att använda dessa uppgifter för att utvärdera din ansökan, genomföra kontroller i syfte att förhindra bedrägerier och penningtvätt samt för att kontrollera dina företagsledares identitet innan vi erbjuder ditt företag några produkter eller tjänster. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.

Om du förser oss med personlig information om en tredje part måste du meddela tredje parten om detta och uppmana vederbörande att läsa detta Integritetsmeddelande.

Vi kommer även att använda den adress som du har försett oss med för att kontakta dig brevledes i frågor rörande din ansökan om våra produkter med avseende på företaget eller för fullgörandet av det resulterande avtalet som vi ingår med dig och/eller ditt företag. Vi kan komma att skicka dig brev i framtiden med erbjudande om liknande produkter som vi tillhandahåller.

E-postadress Intresseavvägning Vi kommer att be dig om din e-postadress så att vi kan förse dig med en länk så att du kan underteckna ditt avtal med oss på elektronisk väg. Vi kan även komma att använda din e-postadress för att hålla dig uppdaterad om statusen på din ansökan och/eller ditt avtal. Om du inte fullföljer din ansökan men har försett oss med din e-postadress, kan vi komma att kontakta dig för att försöka bistå dig med att slutföra ansökningsförfarandet och om du skulle teckna dig för någon av våra produkter använder vi den för att skicka dig månadsrapporter.
Företagets telefonnummer Intresseavvägning Vi kommer att använda det telefonnummer som du lämnar för att kontakta dig gällande din ansökan och om du inte fullföljer din ansökan men har försett oss med ditt telefonnummer, kan vi komma att kontakta dig för att försöka bistå dig med att slutföra ansökningsförfarandet.

Vi kan använda ditt telefonnummer för att kontakta dig om fullgörandet av avtal som vi ingår med dig eller ditt företag.

Vad kapitalet är avsett för Intresseavvägning Vi måste registrera och göra en bedömning av det som du avser att använda kapitalet för, i syfte att förhindra bedrägerier, penningtvätt och andra brott. Vi kan även komma att använda uppgifter gällande det som du avser att använda kapitalet för, i syfte att lättare utvärdera din ansökan. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Bankkontouppgifter När det behövs för att genomföra vårt avtal eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig Vi kommer att behöva dina bankkontouppgifter för att kunna förse dig med kapital. Vi kan även komma att be dig om ytterligare underlag gällande ditt bankkonto så att vi kan bekräfta att du äger kontot och kontrollera din identitet.
Kontoutdrag Intresseavvägning Under ansökningsförfarandet kan vi komma att be dig om kopior på kontoutdrag så att vi lättare kan kontrollera dina affärsintäkter och utvärdera din ansökan. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
De personuppgifter du lämnar i din ansökan till oss Vid behov för att genomföra vårt avtal eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.

 

För att tillhandahålla, hantera och anpassa våra tjänster till dig.

Vi kan också använda din information för att återställa betalningar och utöva andra rättigheter som vi har enligt något avtal med dig

 

Tillstånd för öppna banktjänster samtycke Vi kan komma att be dig om ett elektroniskt tillstånd för att ansluta oss till din bank och hämta information med hjälp av öppna banktjänster. Vi använder olika Open Banking-leverantörer (inklusive Openwrks) för att komma åt och behandla dina öppna bankuppgifter. Vi kommer att använda dessa uppgifter under din ansökningsprocess för att vi lättare ska kunna bekräfta ditt företags intäkter och bedöma din ansökan.
Momsuppgifter Intresseavvägning Vi kan komma att begära att du förser oss med en aktuell uppgift gällande dina momsdeklarationer. Vi kommer att använda denna information för att lättare kunna utvärdera din ansökan. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Vår korrespondens och kommunikation med dig Om det behövs för att genomföra vårt avtal eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig

Det ligger i vårt berättigade intresse att klagomål utreds (till exempel så att vi kan säkerställa att vi ger dig service av hög kvalitet)

För att hantera klagomål och för att svara på dina frågor om våra produkter och tjänster
Ditt produktbetalningsregister

 

Om det behövs för att genomföra vårt avtal eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig

Intresseavvägning

För att utöva de rättigheter vi har enligt något avtal med dig, samt för att skydda oss mot kränkning av våra rättigheter och våra intressen i egendom

 

Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.

För att utveckla och förbättra produkter och tjänster genom att bedöma och analysera informationen, inklusive kredit- och beteendepoäng och marknadsundersökningar. Vi kan också använda denna information för att besluta om vi ska erbjuda dig ytterligare en produkt.

 

 

Allmänt tillgänglig information Intresseavvägning Vi kan komma att gå igenom allmänt tillgänglig information gällande ditt företag och dess ledning, till exempel medietäckning, din webbplats och konton på sociala medier samt branschspecifik information gällande granskning eller registrering. Vi kommer att använda denna information för att lättare kunna utvärdera din ansökan och för att kontrollera din identitet. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Personuppgifter om dem som arbetar för Liberis leverantörer eller försäljare: namn och företagskontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer), bekräftelse av din identitet (en kopia av ditt pass eller körkort), din funktion (titel, befattning, företagsnamn ), finansiell information (bankkontouppgifter), information om klagomål (om relevant) och säkerhetsinformation (CCTV-bilder, svepkortsinformation osv.). Om du har för avsikt att förse oss med personuppgifter om andra personer (t.ex. dina kollegor), måste du tillhandahålla en kopia av detta integritetsmeddelande till de relevanta personerna. Intresseavvägning  

Vi använder de angivna personuppgifterna av ett antal skäl, varav några exempel är: processen att ansöka om att bli och att bli leverantör, för att hantera våra leverantörer och tjänsteleverantörer genom hela leverantörskedjan, för att organisera anbud för att förbereda eller genomföra befintliga kontrakt, för att övervaka aktiviteter på våra anläggningar, inklusive efterlevnad av tillämpliga policyer samt gällande hälso- och säkerhetsregler, för arkivering och journalföring, för att ge dig tillgång till våra utbildningsmoduler som gör att du kan förse oss med vissa tjänster, för att göra betalningar till dig för varor och/eller tjänster, för klagomål och för att följa våra juridiska skyldigheter (t.ex. förhindra bedrägeri).

Uppgifter om hälsa Betydande allmänintresse – Säkerställa ekonomiskt välbefinnande Vi kan använda uppgifter om din hälsa för att tillfälligt skjuta upp dina betalningar till oss och för att hjälpa oss att överväga andra lämpliga betalningsalternativ för dig, i linje med vår policy för sårbara kunder.
E-post och telefonnummer Samtycke Vi kan komma att använda dessa uppgifter för att berätta om våra produkter och tjänster och andra organisationers produkter och tjänster (såvida du inte har valt bort marknadsföring, eller om vi är förhindrade enligt lag att göra detta).

Data vi samlar in indirekt eller från tredje part

Vi samlar in en mängd olika uppgifter om dig från tredje part.  Detta inbegriper uppgifterna som anges nedan och kan innehålla andra uppgifter som vi informerar dig om med jämna mellanrum.

 

Uppgiftskategorier Datakälla Lagliga grunder Syftet med behandlingen
Kredithistorik. Identitetsuppgifter

I båda fallen uppgifter som gäller dig, ditt företag och företagsledarna

Reglerade kreditupplysningsföretag, som Equifax eller Experian

 

Intresseavvägning Vi använder denna information för att förstå om våra produkter är lämpliga för dig och ditt företag, för att utvärdera din ansökan och för att kontrollera dina företagsledares identiteter. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Finansiella transaktionsuppgifter som behandlats via din kortterminal. Din betalningsbehandling Intresseavvägning

Om det behövs för att genomföra vårt avtal eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig

 

Detta gör vi för att säkerställa att våra produkter är prismässigt överkomliga för dig eller ditt företag, för att utvärdera din ansökan och besluta om vilket pris vi ska erbjuda dig samt förse dig med en uppskattning av betalningstiden.  Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.

Om du ingår ett avtal med oss om en av våra produkter använder vi denna information för att fullgöra avtalet.

Olika uppgifter Bedrägeriförebyggande organ Intresseavvägning Vi kommer att använda detta för att förhindra bedrägerier och penningtvätt. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Information om företagsregistrering och årsredovisningar   Bolagsverket Intresseavvägning Vi kommer att använda detta för att bekräfta att ditt företag är korrekt registrerat samt för att underlätta våra kontroller gällande garantier genom att gå igenom dina årsredovisningar.  Denna information finns i offentliga register. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Teknisk information gällande din tekniska enhet Enheten du använder för att besöka vår webbplats Intresseavvägning Vi kommer att samla in teknisk information under ditt besök på vår webbplats för att lättare upptäcka och lösa problem på den. Denna information inbegriper uppgifter såsom din IP-adress, webbläsare (samt dess version) och vilken typ av enhet du använder.
Referenser från hyresvärdar Tidigare eller befintliga företagshyresvärdar Intresseavvägning Vi kommer att använda dessa referenser för att kontrollera att du och ditt företag inte har utestående skulder eller andra problem som skulle kunna påverka huruvida du uppfyller kriterierna för våra produkter. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.
Fastighetsregistreringsuppgifter Lantmäteriet    Intresseavvägning Vi kommer att använda denna information för att lättare identifiera dig och ditt företag, nuvarande tillgångar när vi granskar huruvida du uppfyller kriterierna för våra produkter. Denna information finns i offentliga register.
Annan allmänt tillgänglig information Olika webbplatser (t.ex. sökmotorer, betygswebbplatser) Intresseavvägning Vi kommer att använda denna information för att fatta välgrundade beslut när vi granskar huruvida du uppfyller kriterierna för våra produkter. Vi kan också använda denna information i syfte att lära oss för utvärdering av andra ansökningar i framtiden.

Delning av uppgifter med tredje parter

När vi arbetar med att förse dig med en offert, när vi granskar din ansökan om någon av våra produkter och vid genomförande av kontrakten som vi ingår med dig kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje parter. Nedan finner du uppgifter om dessa tredje parter. Vi delar endast uppgifter med tredje parter där det är lagligt för oss att göra det.

 • Om du ansöker om någon av våra produkter kan vi dela dina uppgifter med kreditupplysningsföretag. Dessa data kommer att användas i enlighet med Small and Medium Sized Business (Credit Information) Regulations 2015 och Small Business Enterprise and Employment Act 2015. Om du skulle behöva veta mer om hur kreditupplysningsföretag i Sverige använder uppgifter, har Integritetsskyddsmyndigheten mer information. Du finner den här: https://www.imy.se/
 • Om det är relevant kan vi dela dina uppgifter med British Business Bank (en brittisk statlig enhet som förser oss med skuldfinansiering) för deras övervakningsändamål
 • Vi delar dina uppgifter med Comply Advantage, Bisnode och Credit Safe (och liknande eller ersättningsleverantörer) för att kunna utföra kontroller för att motverka penningtvätt och/eller utföra våra kreditkontroller.
 • Vi kan dela uppgifter om eventuella överträdelser av villkoren i ditt avtal med kreditupplysningsföretag. I fallet med en enhet med begränsat ansvar kan vi rapportera ledningspersonerna och/eller aktieägarna och/eller borgensmännen för en sådan enhet till kreditupplysningsföretagen angående brott mot villkoren i ditt avtal med oss.
 • Vi delar din data med Facebook så att vi kan skapa anpassade målgrupper för reklamkampanjer. Även Facebook behandlar dina uppgifter för att mäta resultatet av reklamkampanjer
 • Vi använder Sagepay och Go Cardless endast för att lagra och behandla betalningsuppgifter
 • I händelse av utebliven betalning kan vi skicka dina uppgifter till Azzurro (Storbritannien), Shire Recoveries och andra skuldköpare och inkassoföretag som kommer att företräda oss vid indrivning av eventuella utestående skulder.
 • Vi har kunddata på Salesforce Cloud-plattformen. Salesforce använder eller tittar inte på dina data, men deras servrar innehåller dem.
 • Vi har kunddata på Microsoft Azure Cloud-plattformen, Salesforce Cloud, Snowflake och hos andra liknande leverantörer. Microsoft använder eller tittar inte på dina data, men deras servrar innehåller dem.
 • Vi kommer att dela dina uppgifter med organisationer för bedrägeribekämpning, såsom CIFAS, och vi (eller de) kan även komma att låta brottsbekämpande organ få tillgång till och använda dessa personuppgifter för att upptäcka, undersöka och förebygga brott.
 • Vi kommer att dela data där vi är skyldiga att göra det för att följa tillämpliga lagar och anvisningar från tillsynsorgan, statliga organ eller brottsbekämpande myndigheter.
 • Vi använder Drift för att interagera med befintliga och nya besökare på Liberis webbplatser genom en onlinechatt.  För mer information om hur Drift kommer att använda din information, vänligen gå till https://www.drift.com/privacy-policy/.
 • Vi använder New Voice Media (Vonage) för att lagra och bearbeta inspelningar av våra samtal med dig.
 • Om vi har fått dina uppgifter från en tredje part eller partner (exempelvis en lånemäklare eller webbplats med upplysningar) kan vi i vår tur komma att uppdatera dem om statusen på din ansökan och uppdateringar om status för produkter som vi tillhandahåller till dig.
 • Vi kan också dela dina uppgifter med våra partners i syfte att förebygga bedrägerier och för att skydda ekonomiskt välbefinnande där vi (i linje med vår policy för sårbara kunder) identifierar dig som en sårbar kund.
 • Om vårt företag (eller största delen av dess tillgångar) förvärvas av en annan part kommer dina uppgifter att ingå i överföringen av tillgångarna.
 • Om vi säljer eller köper upp företag eller tillgångar kan vi komma att dela dina uppgifter med den potentiella köparen eller säljaren.
 • När vi samarbetar med tredje parter i syfte att öka investeringar kan vi tillhandahålla uppgifter om behovsenlig behörighet föreligger för tillbörlig aktsamhet.
 • Vi delar ditt firmanamn och dina kontaktuppgifter med andra organisationer som kan komma att erbjuda dig tjänster av intresse, men bara om du uttryckligen tillåter oss att göra det.
 • Vi kan komma att dela dina uppgifter med andra företag i Liberis-gruppen i syfte att hantera ditt konto.
 • Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra utvalda partners och andra tredje parter när du har bekräftat för oss att du vill höra från sådana tredje parter om deras produkter och tjänster.

 

Vi lämnar också ut dina uppgifter under följande omständigheter:

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med olika tredjepartsleverantörer av tjänster:

 • Vi delar din information med betalningsförmedlare som behandlar finansiella transaktioner för din räkning.
 • Vi samarbetar med Open banking-leverantörer för att få tillgång till data om din ekonomiska status för att utvärdera din ansökan, garantera dig finansiering och beräkna skulder till oss.
 • Vi använder leverantörer av molntjänster för att lagra dina uppgifter och lättare behandla din ansökan på ett effektivt sätt.
 • Vi kan komma att använda oss av tredje parter (t.ex. externa tjänsteleverantörer för utskick av försändelser) för att sända dig marknadsförings- och kontoinformation på våra vägnar. För att kunna göra detta behöver vi minst förse dem med ditt namn och adress eller e-postadress åtminstone.
 • Vi använder oss av ett tredje partens hjälp- och supportsystem för att snabbt kunna svara på dina frågor när du använder vår webbplats. Bara när du ber om hjälp delas dina uppgifter här.
 • Vi kan komma att använda tredje partens teletjänstcentraler för att kontakta dig per telefon och vi skulle behöva ge dem dina uppgifter så att de kan nå dig. De kommer dessutom att registrera de uppgifter som du ger dem och överlämna dessa till oss.
 • Vi kan komma att använda tredje partens enheter för operationellt genomförande för att behandla vissa delar av din ansökan.
 • Vi använder leverantörer av molnbaserade elektroniska signaturer under ansökningsförfarandet. För att kunna erbjuda dig denna tjänst kommer vi att förse dessa leverantörer med alla uppgifter som krävs för att skapa ditt avtal.
 • Vi använder en tjänsteleverantör som förser oss med rapporter gällande attribution (s.k. multi-touch attribution) och andra tjänster. Denna tredje part kan ha tillgång till eller behandla person- eller kunduppgifter som en del av de tjänster som den tillhandahåller oss.

Vi begränsar informationen som dessa tjänsteleverantörer får till sådan som är rimligen nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Våra avtal med dem kräver att de upprätthåller konfidentialiteten vad gäller sådana uppgifter.

Information utanför EES

Liberis är ett internationellt företag med verksamhet i och utanför EU och EES, vilket inkluderar Förenta staterna. Vissa av våra externa tredjepartstjänsteleverantörer är också baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi är skyldiga att överföra dina personuppgifter från EES eller Storbritannien, säkerställer vi motsvarande grad av skydd genom att

 • endast överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt Europeiska kommissionen;
 • eller genom att använda standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa och Storbritannien.

Om du vill ha mer information om hur vi skyddar dina uppgifter, kontakta oss på dataprotection@liberis.co.uk

Uppgifter som inte är personligt identifierbara

Vi kan komma att göra uppgifter som inte är personligt identifierbara tillgängliga för tredje parter för olika ändamål. Dessa uppgifter kan vara automatiskt insamlade och analyseras för att skapa en samlad bild av dem, med försäkran om anonymiteten i den rapporterade informationen.

Lagring av dina uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina uppgifter så länge som behövs. Den tidsperioden kan variera beroende på omständighet. Dessa är våra vanligaste scenarier:

Vi kommer att behålla registren över alla finansiella transaktioner samt uppgifter gällande den information som du lämnade till oss i din ansökan om någon av våra produkter i minst 7 år från det att vårt förhållande med dig upphör. Vi måste göra detta så att vi kan hantera eventuella klagomål eller tvister.

Vi kommer att behålla de uppgifter som behövs för att förse dig med den tjänst som du har begärt så länge som det tar oss att tillhandahålla den tjänsten och i 7 år från det att kontraktet om tillhandahållande av tjänsterna löper ut.

Om du har bett oss att inte använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte, kommer vi att behöva behålla vissa uppgifter för att se till att våra system och processer motsvarar dina preferenser. Vi kommer att implementera din begäran om att avbryta så snabbt som möjligt. Däremot kan du få e-postmeddelanden i upp till 30 dagar, eller marknadsföring per post i upp till 60 dagar, efter din begäran om avbrytande. Detta beror på att våra marknadsföringskampanjer vanligtvis förbereds ungefär en månad i förväg, och det är ofta inte möjligt att ta bort en persons uppgifter efter denna tidpunkt.

Dessutom kommer vi att behålla de uppgifter om dig som vi behöver för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Om vi inte längre behöver dina uppgifter kommer vi att radera dem eller göra dem anonyma genom att ta bort alla detaljer som identifierar dig.

Konsekvenser av behandling

Om du skulle välja att inte förse oss med dina personuppgifter, kommer vi inte att kunna bedöma huruvida du uppfyller kriterierna för någon våra produkter och vi kommer inte att kunna ingå avtal med dig.

Om vi eller en organisation för bedrägeribekämpning kommer fram till att du utgör en risk gällande bedrägeri eller penningtvätt, kan vi komma att neka dig de tjänster och den finansiering som du har begärt, alternativt kan vi upphöra med att förse dig med befintliga tjänster.

Ett register över risk gällande bedrägeri eller penningtvätt kommer att kvarhållas av organisationerna för bedrägeribekämpning och kan leda till att andra nekar dig tjänster, finansiering eller anställning. Om du har frågor angående detta ber vi att du kontaktar oss. Du finner alla våra kontaktuppgifter i avsnittet ”Kontakta oss” i detta meddelande.

Dina rättigheter

Enligt Allmän dataskyddsförordning har du ett antal viktiga rättigheter utan kostnad. Sammanfattningsvis inkluderar dessa rätt att

 • få tillgång till dina personuppgifter och viss annan tilläggsinformation som denna policy redan är utformad för att hantera
 • kräva att vi korrigerar eventuella fel i dina uppgifter som vi har
 • kräva radering av personuppgifter om dig i vissa situationer – detta är inte en absolut rättighet och gäller endast under vissa omständigheter
 • få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en tredje part i vissa situationer
 • när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig för direktmarknadsföring
 • invända mot att beslut fattas på automatiserade sätt som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig
 • i vissa andra situationer invända mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter
 • på annat sätt begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • om samtycke är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter, återkalla sådant samtycke
 • kräva ersättning för skador som orsakats av att vi har brutit mot dataskyddslagar.

För ytterligare information om var och en av dessa rättigheter, inklusive de omständigheter under vilka de gäller, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/.

Om du vill kontakta oss angående någon av rättigheterna vi har beskrivit ovan, vänligen skicka din förfrågan till: dataprotection@liberis.co.uk, så svarar vi inom de lagliga tidsfristerna, där så är tillämpligt.

Automatiserade beslut

Som en del av behandlingen av dina personuppgifter, kan beslut komma att fattas med automatiserade metoder.

För att fastställa din finansiella profil som en del av din ansökan, fattar vi automatiserade beslut baserat på den information som du lämnar och som vi samlar in från tredje parter. Automatiserat beslut är processen för att avgöra om en ansökan om finansiering ska godkännas utan användning av en manuell underwriter. Istället används en serie styrkort, regler och algoritmer för att fatta detta beslut automatiskt utan mänsklig inblandning. Förutom att avgöra om en sökande godkänns för finansiering kan resultatet av det automatiserade beslutet också avgöra storleken på det förskott som en kund kan ta ut och storleken på den avgift som är förknippad med detta.

Detta innebär att vi kan komma att tillämpa automatiserat beslutsfattande för att förse dig med ett pris som speglar din profil. Resultatet av dessa automatiserade beslut kan innebära att vi inte godkänner din ansökan om någon av våra produkter eller att vårt pris justeras på grundval av den information vi har.

Dessa automatiserade beslut använder en statistisk process baserad på din transaktionshistorik (information du har lämnat) och historik över kreditprestanda som företag och som ägare till ett företag (information du har lämnat och/eller offentligt tillgänglig information). Om du är en befintlig kund kommer de automatiserade besluten också att ta hänsyn till ditt uppfyllande av tidigare/nuvarande avtalsenliga skyldigheter.

Vi kan också komma att automatiskt besluta att du utgör en risk för bedrägeri om det framkommer av vår behandling att ditt beteende är förenligt med beteendet hos kända bedragare eller om det finns belägg för att försök har gjorts att dölja dina korrekta uppgifter.

Du har rätt att begära manuellt beslutsfattande istället för automatiserat beslutsfattande. Om du vill ha mer information om automatiserat beslutsfattande eller om du vill begära att din ansökan remitteras för ett manuellt beslut:  vänligen kontakta oss på dataprotection@liberis.co.uk.

Datasäkerhet

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra och vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dem.

Dessvärre är informationsöverföringen via internet inte helt säker och vi kan inte garantera att dina uppgifter som överförs till vår webbplats är säkra. All överföring sker på egen risk.

Så snart du förser oss med uppgifterna, lagrar vi dem på våra säkra servrar och vi har infört rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för skydd mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring av dina uppgifter baserat på deras känslighet.

Liberis driver sin produktionsinfrastruktur i MS Azure-datacenter, vi driver en förändringshanteringsprocess för att implementera förändringar i dessa miljöer. Vår produktionsinfrastruktur är föremål för ett årligt penetrationstest av en tredje part, med definierade tidsskalor för eventuella korrigerande åtgärder som krävs. Vi är även ISO27001-certifierade.

Våra Azure-miljöer är skyddade mot DDOS-attacker och vanliga attackmönster vid Azure-kanten, och dessutom planerar vi att implementera en IDS/IPS-lösning i vår produktionsmiljö där loggarna från dessa nätverksenheter matas in i en 24/7 SIEM-lösning.

I vår företagsmiljö kör vi regelbundna sårbarhetsskanningar och åtgärdar i enlighet med vår policydokumentation.

Vår användning av cookies

Vi använder cookies för att lättare kunna erbjuda dig en riktigt bra upplevelse när du använder vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator (eller på den enhet som du använder för att besöka webbplatsen) och som är unik för dig. Denna hjälper oss att urskilja dig från andra besökare när du förflyttar dig mellan sidor eller när du kommer tillbaka. Information om vår cookiepolicy finns här.

Barn

Våra produkter är inte ämnade för barn och du måste vara över arton (18) år för att kunna ansöka. Du måste se till att de uppgifter som du lämnar vid registreringen eller när som helst är riktiga och fullständiga. Du måste informera oss omedelbart om eventuella ändringar i den information som du lämnade när du registrerade dig genom att uppdatera dina personuppgifter.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vi kan komma att göra ändringar i detta meddelande med jämna mellanrum. Skulle ändringar ske kommer de att meddelas på vår webbplats. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 10/01/2022.

Klagomål

Vi hoppas att vi kan besvara frågor eller lösa problem som du tar upp om vår användning av din information.

Den allmänna dataskyddsförordningen ger dig också rätt att anföra klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i Europeiska unionen (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där du arbetar, normalt bor eller där någon påstådd överträdelse av bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen inträffade.
Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten som kan kontaktas på https://www.imy.se/kontakta-oss/ eller på telefon 08-657 61 00.

Kontakta oss

Om du önskar kontakta oss för att ställa frågor om vårt integritetsmeddelande, begära ändringar i de uppgifter som vi har om dig eller utnyttja några andra rättigheter som du har och som anges i detta meddelande, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på något av följande sätt:

E-post

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via följande e-postadress: dataprotection@liberis.co.uk

Post

Du kan skriva till vårt dataskyddsombud på följande adress:

Data Protection Officer

Liberis Ltd

Scale Space Building, 1st Floor,

58 Wood Lane,

London W12 7RZ