Zásady ochrany osobních údajů ve Spojeném království a EU

Aktualizováno 15. dubna 2024

Zde naleznete naše zásady ochrany osobních údajů v místním jazyce: němčina, polština, čeština, slovenština, dánština, finština, švédština a islandština.

Vaše soukromí je pro nás důležité a při ukládání, zpracování a používání vašich údajů dodržujeme platná pravidla ochrany osobních údajů (včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018).

Považujeme za důležité informovat vás o údajích, které shromažďujeme, a jak je používáme, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí, pokud jde o údaje, která nám poskytnete. Toto oznámení o ochraně osobních údajů (někdy také označované jako „oznámení o zpracování osobních údajů“) vám má při rozhodování pomoci.

Výrazy „my“ a „nás“ v tomto oznámení označují společnost Liberis Limited a její příslušné dceřiné a/nebo přidružené společnosti ve skupině. Společnost Liberis Limited je pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 správcem údajů. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za dohled nad záležitostmi týkajícími se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Úplná adresa našeho sídla a způsobu, kterým lze kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů v případě dotazů týkajících se ochrany údajů nebo soukromí, naleznete na konci tohoto oznámení.

Vzhledem k tomu, že společnost Liberis Limited sídlí ve Spojeném království, naším zástupcem pro oblast EHP jsme jmenovali společnost Liberis Sweden AB (identifikační číslo 559205-5494). Její kontaktní adresa je Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

Mnohé fyzické osoby, jejichž osobní údaje shromažďujeme, nám své údaje poskytuje v postavení zástupců společnosti nebo jiné právnické osoby, kterou vlastní nebo jíž jsou zaměstnány. Výrazy „vaše firma,“ „váš účet,“ „vaše žádost,“ „váš dotaz,“ a jinými podobnými spojeními se rozumí obchodní činnost, účet, žádost nebo dotaz subjektu, jehož jménem jste žádost podali.

Shromažďované údaje

Naše webové stránky můžete volně procházet, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Přečtěte si prosím níže uvedenou část týkající se používání souborů cookie z naší strany.

Shromažďované údaje a způsoby jejich použití

Při zpracování vašich údajů vždy dbáme na to, aby k jejich zpracování existovaly přiměřené a zákonné důvody. Ve většině případů budeme vaše údaje používat následujícími způsoby, a to za účelem:

 • podniknutí kroků nutných při poskytování našich produktů a souvisejících služeb (například uhrazení dohodnutých prostředků na váš účet),
 • plnění našich zákonných povinností (například potvrzení vaší totožnosti za účelem splnění našich povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz),
 • pochopení způsobů (včetně používání a zlepšování nástrojů podporovaných umělou inteligencí (AI)), kterými zákazníci námi poskytované produkty a služby používají, abychom je tak mohli zlepšovat,
 • zajišťování interních školení, v jejichž rámci se neustále učíme a zlepšujeme,
 • použití vašich údajů pro konkrétní účel (např. zasílání marketingových e-mailů), pokud nám k tomu poskytnete svůj souhlas,
 • citlivé osobní údaje (známé také jako zvláštní kategorie osobních údajů) obecně neshromažďujeme, ale činíme tak, děje-li se tak v podstatném veřejném zájmu na základě zákonných důvodů (například s úmyslem vás podpořit, pokud jste zranitelným zákazníkem nebo se jím stanete).

Oznámení o kontrole úvěruschopnosti

Vezměte prosím na vědomí, že po podání žádosti o náš produkt bude společnost Liberis vámi předložené informace poskytovat subjektům zabývajícím se kontrolou úvěruschopnosti a prevencí podvodů, a to za účelem provádění kontrol úvěruschopnosti a šetření týkajících se podvodů v souvislosti s právnickou a fyzickou osobou (právnickými a fyzickými osobami) uvedenou (uvedenými) ve vaší žádosti. Další podrobnosti naleznete níže.

Níže uvádíme zákonné důvody zpracování vašich údajů v různých fázích vztahu mezi vaší osobou a naší společností spolu s účely zpracování vašich údajů z naší strany.

V případě nejasností ohledně dané terminologii lze další informace o spektru zákonných důvodů zpracování údajů nalézt na webových stránkách Úřadu informačního komisaře (ICO) na adrese https://ico.org.uk/. pokud tato terminologie není jasná.

Údaje získané přímo od vás

Kategorie údajů Zákonné důvody Účely zpracování údajů
Název vaší firmy (v závislosti na druhu a velikosti firmy se nemusí jednat o osobní údaje) Oprávněný zájem Naše produkty jsou určeny pro firmy, nikoli pro fyzické osoby, a z našeho pohledu je tedy tato informace nejdůležitější. Budeme ji potřebovat, abychom vám mohli poskytnout správnou cenovou nabídku, uzavřít s vámi smlouvu a ujistit se, že vás můžeme kontaktovat ohledně produktů nebo služeb, o které máte zájem. Pokud nedokončíte proces podání žádosti online, pokusíme se vás kontaktovat, abychom zjistili, zda vám nemůžeme nějak dále pomoci, a nabídneme vám možnost odmítnout další kontakt z naší strany.
Informace týkající se odvětví nebo sektoru, ve kterém vaše firma působí (v závislosti na druhu a velikosti firmy se nemusí jednat o osobní údaje) Oprávněný zájem Informace týkající se sektoru, ve kterém vaše firma působí, budeme používat, abychom lépe porozuměli vaší firmě a způsobu jejího fungování a mohli vyhodnotit vaši žádost a také abychom k nabízení našich produktů a služeb přistupovali zodpovědně. Tyto informace můžeme rovněž používat, abychom vám nabízeli sazby, které jsou pro vaši firmu nejpřiměřenější. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Podrobnosti peněžních příjmů vaší firmy (v závislosti na druhu a velikosti firmy se nemusí jednat o osobní údaje) Oprávněný zájem Údaje o vašich příjmech nám pomohou při posouzení vaší žádosti a přijetí rozhodnutí o správné částce nebo sazbách, které bychom vám měli nabídnout. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu. Pokud s vámi a/nebo vaší firmou uzavřeme smlouvu, jejíž předmětem bude jeden z našich produktů, můžeme tyto informace potřebovat k plnění této smlouvy.
Osobní údaje členů představenstva / akcionářů / osob s významnou řídící pravomocí v rámci vaší společnosti s ručením omezeným nebo v případě živnostníků a partnerství majitele (majitelů) vaší firmy: Jméno

Adresa

Datum narození

Druh bydlení

Doklady totožnosti

Oprávněný zájem Tyto informace budeme používat k provádění kontrol za účelem vyhodnocení vaší žádosti, předcházení podvodům a praní špinavých peněz a k ověření totožnosti členů představenstva vaší firmy před poskytnutím produktů nebo služeb vaší firmě. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu. Pokud nám poskytnete osobní údaje týkající se třetí strany, musíte ji o tom informovat a instruovat ji, aby si přečetla toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Rovněž budeme používat adresu, kterou jste nám poskytli, abychom vás mohli písemně kontaktovat ohledně záležitostí týkajících se žádosti o naše produkty a v souvislosti s obchodní činností nebo plněním z toho vyplývající smlouvy, kterou jsme uzavřeli s vámi a/nebo vaší firmou. V budoucnu vás můžeme oslovit s nabídkou podobných produktů, které poskytujeme.

E-mailová adresa Oprávněný zájem Požádáme vás o vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat odkaz na stránku, kde budete moci připojit elektronický podpis smlouvy mezi vaší osobou a naší společností. Vaši e-mailovou adresu můžeme také použít, abychom vás informovali o stavu vaší žádosti a/nebo smlouvy. Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu a poté nedokončíte proces podání žádosti, můžeme vás kontaktovat, abychom se vám pokusili pomoci s jeho dokončením a dále vám mohli zasílat měsíční výpisy v případě, že využijete některý z našich produktů.
Pracovní telefonní číslo Oprávněný zájem Telefonní číslo, které nám poskytnete, použijeme, abychom vás kontaktovali ohledně vaší žádosti, a pokud po jeho poskytnutí nedokončíte proces podání žádosti, můžeme vás kontaktovat, abychom se vám pokusili pomoci s jeho dokončením. Vaše telefonní číslo můžeme použít, abychom vás kontaktovali ohledně plnění smluv uzavřených mezi naší společností a vaší osobou nebo firmou.
Zamýšlený účel použití finančních prostředků Oprávněný zájem Za účelem prevence podvodů, praní špinavých peněz a trestné činnosti musíme zaznamenat a posoudit vámi zamýšlený účel použití finančních prostředků. Podrobnosti týkající se vámi zamýšleného účelu použití finančních prostředků můžeme také použít jako pomůcku při hodnocení vaší žádosti. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Údaje o bankovním účtu Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření. Údaje o vašem bankovním účtu budeme potřebovat, abychom vám mohli poskytnout finanční prostředky. Můžeme vás také požádat o další dokumentaci týkající se vašeho bankovního účtu, abychom se ujistili, že jste majitelem účtu, a mohli ověřit vaši totožnost.
Bankovní výpisy Oprávněný zájem Během procesu podání žádosti vás můžeme požádat o kopie bankovních výpisů, abychom mohli ověřit výnosy vaší firmy a žádost vyhodnotit. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Osobní údaje poskytnuté v žádosti Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření. Abychom mohli poskytovat, spravovat a přizpůsobovat naše služby. Vaše údaje můžeme také použít k vymáhání plateb a uplatnění dalších práv, která máme na základě smlouvy uzavřené s vaší osobou.

 

Oprávnění a údaje služby Open Banking Souhlas Můžeme vás požádat o elektronické oprávnění k připojení k vaší bance a získání informací pomocí služby Open Banking. Abychom měli přístup k příslušným údajům a mohli provést jejich zpracování, využíváme různé poskytovatele služby Open Banking (včetně společností TrueLayer a Plaid). Tyto informace budeme používat z mnoha důvodů, včetně možnosti usnadnit ověření výnosů vaší firmy a vyhodnocení žádosti, posoudit, kdy se můžete stát způsobilými k využití našich produktů (pokud byla vaše žádost neúspěšná), posoudit průběžnou výkonnost vaší firmy pro účely prevence finanční kriminality a hodnocení rizik a zajištění a (v příslušných případech) sledovat vaše výnosy za účelem výpočtu procenta výnosů, které mají být vyplaceny společnosti Liberis.
Informace o DPH (nebo podobné dani z prodeje) Oprávněný zájem Můžeme vás požádat, abyste nám poskytli aktuální výpis vašich přiznání k DPH. Tyto informace použijeme, abychom mohli vyhodnotit vaši žádost. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Naše korespondence a komunikace s vámi Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření. Naše společnost má oprávněný zájem na prošetření stížnosti (například abychom vám mohli poskytovat vysoce kvalitní služby). Abychom mohli řešit stížnosti a odpovídat na vaše dotazy týkající se našich produktů a služeb.
Záznamy o vašich platbách za produkty Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření. Oprávněný zájem Za účelem uplatnění práv, která máme na základě smlouvy uzavřené s vaší osobou, a k ochraně našich práv a majetkových zájmů.

Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.

Vývoj a zlepšování produktů a služeb prostřednictvím hodnocení a analýzy informací, včetně kontroly úvěruschopnosti a fungování a průzkumu trhu. Tyto informace můžeme také použít k přijetí rozhodnutí o nabídce dalšího produktu.

 

 

Veřejně dostupné informace Oprávněný zájem Můžeme kontrolovat informace týkající se vaší firmy a členů jejího představenstva, které jsou součástí veřejné domény, například mediální pokrytí, vaše veřejné webové stránky a firemní účty na sociálních sítích a informace týkající se kontroly nebo registrace specifických pro dané odvětví. Tyto informace použijeme k vyhodnocení žádosti a ověření vaší totožnosti. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Osobní údaje pracovníků dodavatele nebo prodejce společnosti Liberis: jméno a firemní kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo), potvrzení vaší totožnosti (kopie vašeho cestovního pasu nebo řidičského průkazu), vaše pracovní zařazení (funkce, pozice, název společnosti), finanční informace (údaje o bankovním účtu), informace o stížnostech (pokud jsou relevantní) a bezpečnostní informace (záznamy z kamerového systému, informace o magnetické kartě atd.) Máte-li v úmyslu poskytnout nám osobní údaje jiných osob (např. svých kolegů), musíte příslušným osobám poskytnout kopii tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Oprávněné zájmy Uvedené osobní údaje používáme z mnoha důvodů, mimo jiné: proces podání žádosti o status dodavatele, řízení vztahů s dodavateli a poskytovateli služeb v rámci dodavatelského řetězce, organizace výběrových řízení při přípravě nebo plnění stávajících smluv, monitorování aktivit v našich zařízeních, včetně dodržování příslušných zásad a platných zdravotních a bezpečnostních předpisů, archivace a vedení záznamů, udělení přístupu k našim školicím modulům, které vám umožní poskytovat některé služby naší společnosti, provádění plateb za zboží a/nebo služby, stížnosti a dodržování našich zákonných povinností (např. předcházení podvodům).
Informace o zdravotním stavu Podstatný veřejný zájem – ochrana ekonomické prosperity Informace o vašem zdravotním stavu můžeme použít za účelem dočasného odložení plateb a abychom mohli zvážit jiné vhodné možnosti platby v souladu s našimi zásadami týkajícími se zranitelných zákazníků.
E-mail a telefonní čísla Souhlas Tyto informace můžeme použít, abychom vás informovali o našich produktech a službách a produktech a službách jiných organizací (za předpokladu, že jste neodmítli použití údajů k marketingovým účelům a nebrání nám v tom právní předpisy).
E-mail a telefonní čísla Oprávněný zájem V případě, že jsme vaši e-mailovou adresu získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, použijeme ji k zasílání sdělení týkajících se podobného zboží a služeb z našeho sortimentu za předpokladu, že jste proti takovému použití svých osobních údajů nevznesli námitku.

 

Proti zasílání takových sdělení můžete kdykoli vznést námitku zasláním e-mailu na adresu dataprotection@liberis.com.

 

 

Údaje získané nepřímo nebo od třetích stran

Shromažďujeme různé údaje o vás od třetích stran. Patří sem údaje uvedené níže a mohou sem patřit i další údaje, o kterých vás příležitostně informujeme.

Kategorie údajů Zdroj údajů Zákonné důvody Účel zpracování
Úvěrová historie, údaje o totožnosti, v obou případech údaje týkající se vaší osoby, firmy a členů jejího představenstva Regulovaný registr dlužníků, jako je Equifax nebo Experian. Oprávněný zájem Tyto informace používáme, abychom zjistili, zda jsou naše produkty pro vás a vaši firmu vhodné, posoudili vaši žádost a ověřili totožnost členů představenstva vaší firmy. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Podrobnosti finanční transakce zpracované vaším zpracovatelem Váš zpracovatel plateb Oprávněný zájem Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření.

 

Používáme je k ověření finanční dostupnosti našich produktů pro vás nebo vaši firmu, k vyhodnocení vaší žádosti a přijetí rozhodnutí o správné sazbě, která vám bude nabídnuta, a k odhadnutí období trvání plateb. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu. Pokud s námi ohledně jednoho z našich produktů uzavřete smlouvu, použijeme tyto informace k jejímu plnění.
Různé údaje Organizace zabývající se prevencí podvodů a seznamy politicky exponovaných osob (PEP) a sankcí Oprávněný zájem Používáme je za účelem prevence podvodů a praní špinavých peněz a dodržování právních předpisů týkajících se politicky exponovaných osob (PEP) a sankcí. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Informace o registraci společnosti a zveřejněná účetní závěrka Rejstřík Companies House (a ekvivalentní rejstříky společností mimo území Spojeného království) Oprávněný zájem Použijeme je k ověření správnosti registrace vaší firmy a usnadnění kontroly zajištění přezkoumáním vaší zveřejněné účetní závěrky. Tyto informace jsou součástí veřejných záznamů. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Technické informace týkající se vašeho zařízení Zařízení používané pro přístup na naše webové stránky Oprávněný zájem Během vaší návštěvy těchto webových stránek budeme shromažďovat technické informace, které nám pomohou odhalit a vyřešit problémy na našich webových stránkách. Mezi tyto informace patří například vaše adresa IP, prohlížeč (včetně jeho verze) a typ zařízení, které používáte.
Adresa IP vašeho zařízení       Zařízení používané pro přístup k našim online službám Jsou-li nutné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k jejímu uzavření. Vaši adresu IP můžeme také použít za účelem odhalování podvodů a vzdělávání pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Vaši adresu IP dále zjišťujeme v případě, že s námi uzavřete smlouvu, a to za účelem zajištění auditní stopy, která je dokladem o připojení elektronického podpisu.

 

Doporučení od pronajímatelů Předchozí nebo stávající pronajímatelé Oprávněný zájem Tato doporučení použijeme, abychom se ujistili, že vy ani vaše firma nemáte nesplacené závazky nebo jiné negativní aspekty, které by ovlivnily vaši způsobilost k využití našich produktů. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.
Údaje z katastru nemovitostí Katastrální úřad Oprávněný zájem Tyto informace použijeme, abychom při hodnocení způsobilosti k využití našich produktů usnadnili identifikaci oběžných aktiv vaší osoby a vaší firmy. Tyto informace jsou součástí veřejných záznamů. Toto platí na území Anglie, Walesu a Skotsko.
Jiné veřejně dostupné informace Různé webové stránky (např. vyhledávače, hodnotící stránky) Oprávněný zájem Tyto informace použijeme k přijetí informovaných rozhodnutí při kontrole vaší způsobilosti k využití našich produktů. Tyto informace můžeme také použít pro vzdělávací účely pro potřeby hodnocení jiných žádostí v budoucnu.

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše údaje můžeme poskytnout třetím stranám v případě poskytnutí cenové nabídky, při kontrole vaší žádosti o některý z našich produktů a při plnění smluv, které s vámi uzavřeme. Podrobné údaje těchto třetích stran jsou uvedeny níže. Údaje budeme třetí stranám poskytovat jen v případě, že je to v souladu s právními předpisy.

 • Požádáte-li o některý z našich produktů, můžeme vaše údaje poskytnout subjektům zabývajícím se kontrolou úvěruschopnosti, abychom vaši žádost posoudili a zjistili, zda jste způsobilí k využití našich finančních produktů. Vaše údaje můžeme těmto subjektům poskytovat i průběžně, a to po dobu využívání našeho finančního produktu z vaší strany (a po dobu až devíti měsíců po jeho úplném splacení) a pro účely (a) posouzení, zda máte případně nárok na využití dalšího finančního produktu naší společnosti, a (b) monitorování zákazníků, kteří dosahují nedostatečného výkonu. V případě zákazníků ve Spojeném království budou tyto údaje používány v souladu s předpisy pro malé a střední podniky (úvěrové informace) z roku 2015 a se zákonem o malých podnicích a zaměstnanosti z roku 2015. Pokud byste potřebovali další informace týkající se používání údajů subjekty zabývajícími se kontrolou úvěruschopnosti ve Spojeném království, můžete nahlédnout do jimi poskytnutého sdíleného dokumentu, který se týká používání osobních údajů z jejich strany – naleznete jej zde: https://www.equifax.co.uk/crain.html.
 • Vaše údaje poskytujeme našim poskytovatelům finančních prostředků, a to za účelem monitorování z jejich strany a takovým způsobem, abychom splnili podmínky smluv, které jsme s nimi uzavřeli.
 • Vaše údaje poskytujeme společnostem ComplyAdvantage, Dun & Bradstreet, Cribis a CreditSafe, KBIG (a ERIF a CRIF) a Credit Info, Equifax a Alloy (a obdobným nebo náhradním poskytovateli) za účelem provádění kontrol zaměřených na praní špinavých peněz a/nebo kontrol úvěruschopnosti.
 • Porušíte-li podmínky smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, můžeme subjektům zabývajícím se kontrolou úvěruschopnosti poskytnout podrobnosti. V případě společnosti s ručením omezeným můžeme subjektům zabývajícím se kontrolou úvěruschopnosti v souvislosti s porušením podmínek smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nahlásit údaje členů představenstva a/nebo akcionářů a/nebo ručitelů takové společnosti.
 • Vaše údaje poskytujeme společnosti Facebook, abychom mohli vytvořit vlastní publikum pro reklamní kampaně. Společnost Facebook rovněž provádí zpracování vašich údajů za účelem měření výkonnosti reklamních kampaní.
 • Služby společností Sagepay a Go Cardless využíváme pouze k ukládání a zpracování platebních údajů.
 • V případě prodlení s platbou můžeme vaše údaje odeslat společnosti Azzurro (UK), Shire Recoveries, Intrum a dalším subjektům, které se zabývají odkupem a vymáháním závazků nebo poskytovatelům služeb, kteří nás zastupují při vymáhání neuhrazených závazků.
 • Údaje o zákaznících uchováváme na platformě Salesforce Cloud. Platforma Salesforce vaše údaje nepoužívá ani do nich nenahlíží, ale uchovává je na svých serverech.
 • Údaje o zákaznících uchováváme na platformách Microsoft Azure Cloud, Salesforce Cloud, Google Cloud Platform, Braze a platformách dalších obdobných poskytovatelů. Společnost Microsoft vaše údaje nepoužívá ani do nich nenahlíží, ale uchovává je na svých serverech.
 • Vaše údaje budeme poskytovat organizacím zabývajícím se prevencí podvodů, jako je CIFAS, a naše společnost (nebo tyto organizace) může přístup k těmto osobním údajům a jejich použití k odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti umožnit i orgánům činným v trestním řízení. Další informace o způsobu, kterým bude CIFAS používat vaše údaje, naleznete v níže uvedeném oznámení CIFAS o zpracování osobních údajů.
 • Údaje poskytneme, pokud to od nás požadují podmínky platných právních předpisů a pokyny regulačních orgánů, státních úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení.
 • Při interakci se stávajícími a novými návštěvníky webových stránek společnosti Liberis využíváme služby společnosti SluIntercom, a to prostřednictvím online chatu.
 • K uchovávání a zpracování záznamů našich hovorů s vámi využíváme služby společností New Voice Media (Vonage) a Gong.
 • Pokud nám vaše údaje poskytla třetí strana nebo některý z našich partnerů (jako jsou finanční makléř, vydavatel vaší platební karty nebo doporučující webové stránky), můžeme jim poskytnout aktuální informace o stavu vaší žádosti a stavu produktu, který vám poskytujeme, jakož i údaje o vašich transakcích a podrobnosti stížností, které případně podáte.
 • Pokud nám vaše údaje poskytla třetí strana nebo partner (jako jsou finanční makléř, zpracovatel plateb nebo poskytovatel služeb), můžeme jim poskytnout aktuální informace o stavu vaší žádosti a stavu produktu, který vám poskytujeme.
 • Vaše údaje můžeme také poskytovat našim partnerům, a to za účelem prevence podvodů a ochrany ekonomické prosperity, pokud vás (v souladu s našimi zásadami týkajícími se zranitelných zákazníků) identifikujeme jako zranitelného zákazníka.
 • Pokud naši společnost (nebo většinu majetku naší společnosti) získá jiný subjekt, budou vaše údaje součástí majetkového převodu.
 • Pokud dojde k prodeji nebo nákupu jakékoli společnosti nebo majetku, můžeme vaše údaje poskytnout potenciálním kupujícím nebo prodávajícím.
 • V případě, že za účelem získání investic spolupracujeme s třetími stranami, můžeme údaje poskytnout v rámci náležité péče, a to výhradně subjektům, které je potřebují.
 • Obchodní jméno vaší společnosti a kontaktní údaje poskytujeme jinými organizacím nabízejícím služby, které vás zajímají. To však pouze v případě, že nám k tomu poskytnete svůj souhlas.
 • Vaše údaje můžeme poskytovat dalším společnostem ve skupině Liberis, a to pro účely správy vašeho účtu.
 • Pokud jste potvrdili, že si přejete dostávat informace o produktech a službách třetích stran, můžeme vaše údaje poskytovat vybraným partnerům a dalším třetím stranám.

Vaše údaje rovněž zpřístupníme za následujících okolností:

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s různými poskytovateli služeb v postavení třetích stran:

 • Vaše údaje poskytujeme zpracovatelům plateb a poskytovatelům služeb elektronických peněženek (včetně společností Modulr a Airwallex), kteří zpracovávají finanční transakce vaším jménem.
 • Pro účely školení a monitorování komunikace poskytujeme vaše údaje společnosti Commscoach.
 • Abychom měli přístup k údajům o stavu vašich financí, mohli vyhodnotit vaši žádost, poskytnout zajištění pro vaše financování a vypočítat výši vašich závazků vůči naší společnosti, spolupracujeme s poskytovateli služby Open Banking.
 • K ukládání vašich údajů a efektivnímu zpracování vaší žádosti využíváme poskytovatele cloudových výpočetních služeb.
 • K zasílání marketingových sdělení nebo informací o účtu jménem naší společnosti můžeme využívat třetí strany (např. poskytovatele poštovních služeb). Za tímto účelem jim musíme poskytnout alespoň vaše jméno a poštovní nebo e-mailovou adresu.
 • Používáme systém nápovědy a podpory poskytovaný třetí stranou, který nám umožňuje rychle reagovat na vaše dotazy vznesené při používání našich webových stránek. Vaše údaje jim v takovém případě poskytujeme jen tehdy, když požádáte o pomoc.
 • Můžeme využívat kontaktní centra třetích stran, která zajišťují telefonický kontakt s vámi, a vaše údaje jim tedy musíme poskytnout, aby se s vámi jejich pracovníci mohli spojit. V těchto centrech se dále zaznamenávají informace, které jim poskytnete, a následně se předávají zpět naší společnosti.
 • Při zpracování některých částí vaší žádosti můžeme využít realizační centra třetích stran.
 • Během procesu podání žádosti využíváme poskytovatele elektronických podpisů na bázi cloudových služeb. Abychom vám mohli tuto službu poskytnout, všechny informace potřebné k sepsání smlouvy předáme těmto poskytovatelům.
 • Využíváme poskytovatele služeb, který nám poskytuje zprávy o multi-touch atribuci a další služby. Tato třetí strana může mít přístup k osobním nebo klientským údajům nebo může provádět jejich zpracování v rámci poskytování těchto služeb naší společnosti.

Informace předávané těmto poskytovatelům služeb omezujeme tak, aby obdrželi jen takové informace, které jsou pro ně přiměřeně nezbytné k plnění jejich funkcí, a ve smlouvách, které jsme s nimi uzavřeli, požadujeme, aby zachovávali důvěrnou povahu takových informací.

 

Informace mimo EHP

Společnost Liberis je mezinárodní organizace s provozními zařízeními v EU a EHP i mimo jejich území, kam patří i USA. Někteří z našich externích poskytovatelů služeb sídlí mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě povinnosti předávat vaše osobní údaje mimo území EHP nebo Spojeného království zajistíme, aby byla zajištěna obdobná úroveň jejich ochrany, a to takto:

 • předáváme vaše osobní údaje pouze do zemí, které Evropská komise považuje za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • nebo využíváme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, které zajišťují stejnou míru ochrany osobních údajů jako v Evropě a Spojeném království.

Máte-li zájem o další informace týkající se ochrany vašich údajů, kontaktujte nás prosím na adrese dataprotection@liberis.com.

Neidentifikovatelné osobní údaje

Neidentifikovatelné osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám pro různé účely. Tyto údaje lze shromažďovat automaticky a analyzovat za účelem vytvoření jejich souhrnu, čímž se zajistí, že hlášené informace budou anonymní.

Uchovávání vašich údajů

Vaše údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude nutné – toto období se může za různých okolností lišit. Zde uvádíme nejčastější situace:

Budeme uchovávat záznamy o finančních transakcích a podrobnosti týkající se informací, které jste nám poskytli při podání žádosti o některý z našich produktů, a to po dobu nejméně šesti let od ukončení našeho smluvního vztahu s vámi. Důvodem je možnost reagovat na stížnosti nebo spory.

Informace potřebné k poskytování vámi požadovaných služeb budeme uchovávat po celou dobu poskytování služeb z naší strany a šest let po ukončení smlouvy o jejich poskytování.

Pokud jste nás požádali, abychom vaše údaje nepoužívali pro marketingové účely, musíme uchovávat některé údaje, abychom se ujistili, že naše systémy a procesy zohledňují vaše preference. Vaši žádost o odmítnutí použití údajů k marketingovým účelům zpracujeme co nejrychleji. Po zadání žádosti o odmítnutí použití údajů k marketingovým účelům však můžete nadále dostávat e-mailové zprávy, a to po dobu až 30 dnů, nebo marketingová sdělení poštou, a to po dobu až 60 dnů. Důvodem je skutečnost, že příprava našich marketingových kampaní obvykle probíhá přibližně měsíc předem a později často není možné odstranit informace o jednotlivých osobách.

Kromě toho budeme uchovávat veškeré vaše údaje, které potřebujeme k plnění zákonných povinností (například platné daňové zákony Spojeného království vyžadují, abychom uchovávali údaje po dobu nejméně šesti let).

Pokud vaše údaje již nebudeme potřebovat, odstraníme je nebo je anonymizujeme odstraněním všech podrobností, které vás identifikují.

Důsledky zpracování údajů

Pokud se rozhodnete, že nám své osobní údaje neposkytnete, nebudeme schopni posoudit vaši způsobilost k využití některého z našich produktů a nebude možné s vámi uzavřít smlouvu.

Pokud naše společnost nebo organizace zabývající se prevencí podvodů přijme rozhodnutí, podle nějž u vás existuje riziko spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz, můžeme poskytnutí služby a financování, o něž jste žádali, odmítnout, případně můžeme ukončit poskytování stávající služby.

Záznam o riziku spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz budou uchovávat organizace zabývající se prevencí podvodů a v jeho důsledku, že vaše žádosti o služby, financování nebo zaměstnání mohou být odmítnuty i jinými společnostmi. Máte-li v tomto ohledu dotazy, kontaktujte nás prosím – všechny příslušné údaje naleznete v části tohoto oznámení nazvané „Jak nás kontaktovat“.

 

 

Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a britských zákonů o ochraně osobních údajů máte řadu důležitých bezplatných práv. Zde uvádíme souhrnný seznam těchto práv:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a k některým dalším doplňujícím informacím, které již upravují tyto zásady,
 • právo požadovat opravu chyby ve vašich informacích, které uchováváme,
 • právo požadovat vymazání osobních údajů, které se vás týkají, v určitých situacích – zde se nejedná o absolutní právo a toto platí pouze za určitých okolností,
 • právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a mít v určitých situacích možnost předat tyto údaje třetí straně,
 • právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
 • právo vznést námitku proti rozhodnutím přijatým automatizovanými prostředky, jejichž právní účinky se vás týkají nebo na vás mají obdobný významný vliv,
 • právo vznést v některých jiných situacích námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů z naší strany,
 • právo jinak za určitých okolností omezit zpracování vašich osobních údajů z naší strany,
 • právo odvolat poskytnutý souhlas, pokud tento představuje zákonný důvod zpracování vašich osobních údajů,
 • právo požadovat náhradu škody způsobené porušením právních předpisů o ochraně osobních údajů z naší strany.

Další informace o každém z těchto práv, včetně okolností, za kterých platí, naleznete v pokynech britského Úřadu informačního komisaře (ICO), týkajících se individuálních práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Chcete-li nás kontaktovat ohledně některého z práv popsaných výše, zašlete svůj dotaz na adresu: dataprotection@liberis.co.uk. Odpověď na svůj dotaz obdržíte v příslušné zákonné lhůtě.

Automatizovaná rozhodnutí

V rámci zpracování vašich osobních údajů může docházet k přijetí rozhodnutí automatizovanými prostředky.

Automatizovaná rozhodnutí přijímáme na základě informací, které nám poskytnete a které získáme od třetích stran v rámci vaší žádosti o zhodnocení vašeho finančního profilu. Automatizované rozhodování představuje proces, v rámci nějž se rozhodne, zda bude žádost o financování schválena bez použití manuálního zajištění. Místo něj se k automatickému přijetí rozhodnutí používá sada výkonnostních metrik, pravidel a algoritmů, a to bez lidského zásahu. Kromě přijetí rozhodnutí o schválení žádosti o financování mohou výsledky automatizovaného rozhodování ovlivnit i velikost zálohy, kterou zákazník může obdržet, a výši poplatku s ní spojeného.

Znamená to, že automatizovaná rozhodnutí můžeme použít, abychom vám poskytli sazbu odpovídající vašemu profilu. V důsledku těchto automatizovaných rozhodnutí může dojít k zamítnutí vaší žádosti o některý z našich produktů nebo úpravě sazby na základě informací, které máme k dispozici.

Tato automatizovaná rozhodnutí využívají statistický proces včetně technik strojového učení založených na historických transakcích, souhrnných bankovních informacích a historické platební morálce firmy i jejího vlastníka (informace, které jste poskytli, a/nebo veřejně dostupné informace). Pokud jste stávající zákazník, automatizovaná rozhodnutí budou brát v úvahu i míru plnění předchozích/současných smluvních závazků.

Pokud v rámci zpracování žádosti zjistíme, že je vaše jednání konzistentní se známými způsoby jednání pachatelů podvodů, případně pokud existují důkazy o tom, že došlo k pokusům o zatajení vašich pravdivých informací, naše společnost může dále přijmout automatické rozhodnutí, podle nějž u vás existuje riziko spáchání podvodu.

Místo automatizovaného rozhodování máte právo požádat o přijetí manuálního rozhodnutí. Máte-li zájem o další informace týkající se automatizovaného rozhodování, případně pokud chcete požádat o postoupení žádosti za účelem přijetí manuálního rozhodnutí, kontaktujte nás prosím na adrese dataprotection@liberis.co.uk.

Zabezpečení údajů

Zabezpečení vašich údajů přikládáme velkou důležitost a vyvineme maximální úsilí za účelem zajištění jejich ochrany.

Předávání informací přes internet bohužel není zcela bez rizika a naše společnost nemůže zaručit bezpečnost vašich údajů předávaných prostřednictvím našich stránky. Veškeré údaje tedy předáváte na vlastní nebezpečí.

Jakmile nám tyto informace poskytnete, uložíme je na našich zabezpečených serverech, kde jsme přijali přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření zajišťující jejich ochranu před neoprávněným přístupem, zničením nebo změnou, a to na základě míry jejich citlivosti.

Společnost Liberis provozuje svou produkční infrastrukturu v datových centrech MS Azure a v rámci platformy Salesforce Cloud a změny v těchto prostředích zavádíme v rámci námi provozovaného procesu řízení změn. Naše produkční infrastruktura podléhá každoročnímu penetračnímu testu prováděnému třetí stranou, jehož výstupem je definovaný časový rozvrh veškerých požadovaných nápravných opatření. Dále disponujeme certifikátem podle normy ISO27001:2013.

Naše prostředí Azure disponují ochranou proti útokům DDOS a běžným formátům útoků v rozhraní Azure edge. Naše společnost navíc plánuje zavést v naše produkčním prostředí řešení IDS/IPS, přičemž protokoly z těchto síťových zařízení se přenášejí do řešení 24/7 SIEM.

V našem firemním prostředí provádíme pravidelné kontroly zranitelnosti a přijímáme nápravná opatření v souladu s našimi zásadami.

Používání souborů cookie z naší strany

Soubory cookie používáme, aby vaše zkušenost při procházení našich webových stránek byla co možná nejlepší. Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači (nebo zařízení, které používáte pro přístup na tyto webové stránky) a který je pro vás jedinečný, díky čemuž vás při procházení stránek nebo návratu na ně jsme schopni odlišit od ostatních návštěvníků. Podrobné zásady používání souborů cookie naleznete zde.

Děti

Naše produkty nejsou určeny pro děti a způsobilému žadateli musí být více než osmnáct (18) let. Je třeba, abyste se ujistili, že údaje poskytnuté při registraci nebo v kterémkoli jiném okamžiku, jsou správné a úplné. Dojde-li ke změnám informací, které jste poskytli při registraci, musíte nás ihned informovat provedením aktualizace svých osobních údajů.

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení můžeme příležitostně pozměnit. Dojde-li ke změnám, tyto budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Jak podat stížnost

Věříme, že jakékoli dotazy nebo obavy vznesené v souvislosti s používáním vašich informací z naší strany lze vyřešit.

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému orgánu, zejména v zemích Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), kde pracujete nebo obvykle pobýváte, případně kde k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů došlo.

Dozorovým orgánem ve Spojeném království je informační komisař, kterého lze kontaktovat na adrese https://ico.org.uk/concerns/ nebo telefonicky na čísle 0303 123 1113.

Dozorovým orgánem ve Švédsku je úřad Datainspektionen, který lze kontaktovat na adrese https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ nebo telefonicky na čísle (+46) 86576100.

Dozorovým orgánem v Německu je úřad Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, který lze kontaktovat na adrese https://formulare.bfdi.bund.de/lip/form/display.do?%24context=999D15C2A0F6F5885A9B nebo telefonicky na čísle (+49) 2289977990.

Jak nás kontaktovat

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazy nebo obavami, které případně máte v souvislosti s naším oznámením o ochraně osobních údajů, případně si přejete požádat o změnu svých údajů, které uchováváme, nebo uplatnit další práva uvedená v tomto oznámení, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to kterýmkoli z následujících způsobů:

E-mail

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na následující adrese: dataprotection@liberis.com

Poštou

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na následující poštovní adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Liberis Ltd

Scale Space Building,

58 Wood Lane,

Londýn W12 7RZ

Spojené království: oznámení CIFAS o zpracování osobních údajů

Obecné informace

 1. Před poskytnutím služeb vaší osobě provedeme kontroly za účelem předcházení podvodům a praní špinavých peněz a k ověření vaší totožnosti. K provedení těchto kontroly je nutné, abychom prováděli zpracování vašich osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které jste nám poskytli, které jsme od vás shromáždili nebo které jsme obdrželi od třetích stran, budou použity k předcházení podvodů a praní špinavých peněz a k ověření vaší totožnosti.
 3. Mezi osobní údaje, které budou podléhat zpracování, patří například: jméno, adresa, datum narození, kontaktní údaje, finanční informace, údaje o zaměstnání a identifikátory zařízení včetně adresy IP.
 4. Naše společnost a organizace zabývající se prevencí podvodů mohou přístup k vašim osobním údajům a jejich použití k odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti umožnit i orgánům činným v trestním řízení.
 5. Zpracování vašich osobních údajů provádíme na základě oprávněného zájmu předcházet podvodům a praní špinavých peněz a za účelem ověření totožnosti s úmyslem chránit naše podnikatelské aktivity a dodržovat právní předpisy, kterým naše společnost podléhá. Zpracování těchto údajů je rovněž smluvní podmínkou služeb nebo financování, o které jste požádali.
 6. Organizace zabývající se prevencí podvodů mohou vaše osobní údaje uchovávat po různě dlouhou dobu, a pokud se budou domnívat, že u vás existuje riziko spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz, mohou vaše údaje uchovávat po dobu až šesti let.

Automatizovaná rozhodnutí

 1. V rámci zpracování vašich osobních údajů může docházet k přijetí rozhodnutí automatizovanými prostředky. To znamená, že pokud v rámci zpracování žádosti zjistíme, že vaše jednání je konzistentní se způsoby praní špinavých peněz nebo známými způsoby podvodného jednání pachatelů podvodů, že žádost není konzistentní s vašimi předcházejícími podáními, případně je zřejmé, že jste záměrně zatajili svou pravou totožnost, naše společnost může přijmout automatické rozhodnutí, podle nějž u vás existuje riziko spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz. V souvislosti s automatizovaným rozhodováním máte určitá práva: pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených údajů.

Důsledky zpracování údajů

 1. Pokud naše společnost nebo organizace zabývající se prevencí podvodů přijme rozhodnutí, podle nějž u vás existuje riziko spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz, můžeme poskytnutí služby a financování nebo zaměstnání, o něž jste žádali, odmítnout, případně můžeme ukončit poskytování stávající služby.
 2. Záznam o riziku spáchání podvodu nebo praní špinavých peněz budou uchovávat organizace zabývající se prevencí podvodů a v jeho důsledku, že vaše žádosti o služby, financování nebo zaměstnání mohou být odmítnuty i jinými společnostmi. Máte-li v tomto ohledu dotazy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených údajů.

Předávání údajů

 1. Úřady pro prevenci podvodů mohou umožnit předávání vašich osobních údajů mimo území Spojeného království. Může se jednat o zemi, u níž vláda Spojeného království shledala, že zajistí ochranu vašich údajů v souladu s britskými standardy. Pokud však jde o předání údajů do jiného druhu země, organizace zabývající se prevencí podvodů zajistí další ochranu vašich údajů, a to zavedením vhodných bezpečnostních opatření.

Vaše práva

 1. Ochrana vašich osobní údajů se zakládá na zákonných právech, která zahrnují práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z naší strany, požadovat jejich vymazání nebo opravu a požadovat přístup k nim.
 2. Chcete-li získat další informace nebo uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 3. Dále máte právo podat stížnost k Úřadu informačního komisaře (nebo ekvivalentnímu místnímu regulačnímu orgánu pro ochranu osobních údajů), který reguluje zpracování osobních údajů.