Zásady ochrany osobných údajov v Spojenom kráľovstve a EÚ

Aktualizované 15. apríla 2024

Naše zásady ochrany osobných údajov v miestnom jazyku nájdete tu: nemčina, poľština, čeština, slovenčina, dánčina, fínčina, švédčina a islandčina.

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto zaisťujeme, že pri uchovávaní, spracúvaní alebo používaní vašich údajov dodržiavame platné pravidlá ochrany osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov z roku 2018).

Je pre nás dôležité, aby ste pochopili, ktoré údaje zhromažďujeme a ako ich používame, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia o poskytovaní svojich údajov. Pri tomto vám pomôže toto oznámenie o ochrane osobných údajov (niekedy označované aj ako „Oznámenie o spravodlivom spracovaní“), ktoré sme za týmto účelom napísali.

V tomto oznámení „my“ a „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch označuje spoločnosť Liberis Limited a jej príslušné dcérske spoločnosti a/alebo pridružené spoločnosti skupiny. Spoločnosť Liberis Limited je prevádzkovateľom údajov na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov z roku 2018. Vymenovali sme zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Údaje o našej registrovanej adrese, ako aj o tom, ako kontaktovať našu zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov alebo súkromia, nájdete na konci tohto oznámenia.

Keďže spoločnosť Liberis Limited sídli v Spojenom kráľovstve, poverili sme spoločnosť Liberis Sweden AB (IČO 559205-5494), aby nás zastupovala v rámci EHP. Kontaktné údaje spoločnosti sú Kungsgatan 8, 111 43 Štokholm.

Mnohé osoby, o ktorých zhromažďujeme osobné údaje, nám ich poskytujú ako zástupcovia spoločnosti alebo inej právnickej osoby, ktorú vlastnia alebo do činnosti ktorej sú zapojení. Odkazy na „váš podnik“, „váš účet“, „vaša žiadosť“, „váš dopyt“ a iné podobné výrazy uvedené nižšie sa považujú za odkazy na podnik, účet, žiadosť alebo dopyt subjektu, v mene ktorého ste odoslali žiadosť.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Môžete si prezerať naše webové stránky bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Prečítajte si nižšie uvedenú časť o našom používaní súborov cookie.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako ich používame

Vždy zaisťujeme spravodlivý a právny základ na spracovanie vašich údajov. Vo väčšine prípadov budeme vaše údaje používať na to:

 • aby sme mohli podniknúť kroky potrebné na poskytnutie nášho produktu a súvisiacich služieb (napríklad previesť dohodnuté finančné prostriedky na váš účet),
 • aby sme mohli plniť naše zákonné povinnosti (napríklad získať dôkaz o vašej totožnosti na splnenie našich povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí),
 • aby sme pochopili (vrátane používania a školenia nástrojov podporovaných umelou inteligenciou (AI), ako zákazníci používajú naše produkty, aby sme zlepšili produkty a služby, ktoré poskytujeme),
 • aby sme mohli poskytovať interné školenia a zaistiť, že sa neustále učíme a zlepšujeme,
 • ak máme váš súhlas s používaním vašich údajov na konkrétny účel (napr. na zasielanie marketingových e-mailov),
 • vo všeobecnosti nezhromažďujeme citlivé osobné údaje (známe aj ako osobitné kategórie osobných údajov), avšak ak to robíme, musíme mať na to právny základ, že je to v podstatnom verejnom záujme (napríklad, na vašu podporu, ak ste alebo sa stanete zraniteľným zákazníkom).

Oznámenie o kontrole úverovej spôsobilosti

Upozorňujeme, že podaním žiadosti o náš produkt bude spoločnosť Liberis poskytovať informácie, ktoré odošlete, úverovým agentúram a agentúram na prevenciu podvodov na účely kontroly úverovej spôsobilosti a vyhľadávaní súvisiacich s podvodmi vo firmách a jednotlivcoch uvedených vo vašej žiadosti. Ďalšie podrobnosti o tejto téme nájdete nižšie.

Nižšie uvádzame naše zákonné základy pre spracovanie vašich údajov v rôznych fázach našej spolupráce, spolu s našimi účelmi spracovania vašich údajov.

Ďalšie informácie o rôznych zákonných základoch spracovania nájdete na webovej stránke ICO https://ico.org.uk/ v prípade akýchkoľvek nejasností tejto terminológie.

Údaje, ktoré poskytnete priamo nám

Kategórie údajov Zákonné základy Účely spracovania
Názov vášho podniku (v závislosti od typu a veľkosti podniku, nemusí ísť o osobné údaje) Oprávnený záujem Naše produkty sú určené pre podniky, nie pre jednotlivcov, preto je to pre nás najdôležitejšia informácia. Túto informáciu budeme potrebovať na to, aby sme vám mohli poskytnúť presnú cenovú ponuku, ponúknuť zmluvu a zaistiť, že sa na vás môžeme obrátiť v súvislosti s produktmi alebo službami, o ktoré prejavíte záujem. Ak svoju žiadosť nevyplníte online, pokúsime sa vás kontaktovať a zistiť, či nepotrebujete ďalšiu pomoc, a ponúkneme vám možnosť odmietnutia ďalšieho kontaktu.
Informácie o odvetví alebo sektore, v ktorom váš podnik pôsobí (v závislosti od typu a veľkosti podniku, nemusí ísť o osobné údaje) Oprávnený záujem Informácie týkajúce sa odvetvia, v ktorom pôsobíte, použijeme na to, aby sme spoznali váš podnik a spôsob, akým funguje, a vyhodnotili vašu žiadosť, ako aj zabezpečili zodpovednú ponuku našich produktov a služieb. Tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám ponúkli najprimeranejšie ceny pre váš podnik. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Podrobnosti o finančných príjmoch vášho podniku (v závislosti od typu a veľkosti podniku, nemusí ísť o osobné údaje) Oprávnený záujem Vaše príjmy použijeme na pomoc pri hodnotení vašej žiadosti a rozhodnutí o správnej sume alebo cene, ktorú by sme vám mali ponúknuť. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti. Ak s vami a/alebo vaším podnikom uzavrieme zmluvu na niektorý z našich produktov, tieto informácie budeme potrebovať na plnenie zmluvy.
Osobné údaje riaditeľov/akcionárov/osôb s významnou kontrolnou funkciou vašej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo, v prípade živnostníkov a konzorcia, vlastník (vlastníci) vášho podniku: Meno

Adresa

Dátum narodenia

Vlastníctvo obytnej nehnuteľnosti

Doklady totožnosti

Oprávnený záujem Tieto informácie použijeme na vykonanie kontroly na účely hodnotenia vašej žiadosti, predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí a na overenie totožnosti riaditeľov vášho podniku predtým, ako vášmu podniku poskytneme akékoľvek produkty alebo služby. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti. Ak nám poskytnete osobné údaje týkajúce sa tretej strany, musíte ju o tom informovať a odporučiť jej prečítať si toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Taktiež pomocou adresy, ktorú ste nám poskytli, vás budeme kontaktovať poštou v prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa žiadosti o naše produkty v súvislosti s podnikom alebo na plnenie výslednej zmluvy, ktorú s vami a/alebo vaším podnikom uzavrieme. V budúcnosti vám môžeme poskytnúť ponuky na podobné produkty, ktoré poskytujeme.

E-mailová adresa Oprávnený záujem Požiadame vás o vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poskytnúť odkaz na elektronický podpis vašej zmluvy s nami. Pomocou vašej e-mailovej adresy vás budeme informovať o stave vašej žiadosti a/alebo zmluvy. Ak nevyplníte svoju žiadosť po tom, čo nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, budeme vás kontaktovať, aby sme vám pomohli ukončiť proces podania žiadosti a tiež vám poslali mesačné výpisy, ak si vyberiete niektorý z našich produktov.
Firemné telefónne číslo Oprávnený záujem Telefónne číslo, ktoré nám poskytnete, použijeme na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou žiadosťou, a ak svoju žiadosť nevyplníte po tom, čo nám poskytnete svoje telefónne číslo, budeme vás kontaktovať a pokúsime sa vám pomôcť ukončiť proces podania žiadosti. Pomocou vášho telefónneho čísla vás budeme kontaktovať v súvislosti s plnením akýchkoľvek zmlúv, ktoré uzavrieme s vami alebo s vaším podnikom.
Určené použitie finančných prostriedkov Oprávnený záujem Musíme viesť záznamy a posúdiť vaše určené použitie finančných prostriedkov na účely predchádzania podvodom, praniu špinavých peňazí a trestnej činnosti. Môžeme tiež použiť údaje týkajúce sa vášho určeného použitia finančných prostriedkov na pomoc pri hodnotení vašej žiadosti. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Údaje o bankovom účte Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy s vami Budeme potrebovať údaje o vašom bankovom účte, aby sme vám mohli poskytnúť finančné prostriedky. Môžeme vás tiež požiadať o ďalšie dokumenty týkajúce sa vášho bankového účtu, aby sme mohli overiť, či ste vlastníkom účtu a na overenie vašej totožnosti.
Bankové výpisy Oprávnený záujem Počas procesu podávania žiadosti vás môžeme požiadať o kópie bankových výpisov, pomocou ktorých budeme môcť overiť príjmy vášho podniku a vyhodnotiť vašu žiadosť. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojej žiadosti Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy s vami Na poskytovanie, riadenie a prispôsobenie našich služieb pre vás. Vaše údaje môžeme použiť aj na vymáhanie platieb a uplatnenie ďalších práv, ktoré máme k dispozícii na základe akejkoľvek zmluvy s vami.

 

Overenie totožnosti v službe Open Banking a údaje služby Open Banking Súhlas Môžeme vás požiadať o elektronické overenie totožnosti na pripojenie k vašej banke a získanie údajov pomocou služby Open Banking. Na prístup k vašim údajom otvoreného bankovníctva a ich spracovanie používame rôznych poskytovateľov služby Open Banking (vrátane TrueLayer a Plaid). Tieto informácie použijeme z mnohých dôvodov, vrátane toho, aby sme ich prostredníctvom mohli overiť príjmy vášho podniku a vyhodnotiť vašu žiadosť, posúdiť, kedy si budete môcť zakúpiť naše produkty (ak bola vaša žiadosť neúspešná), posúdiť vašu priebežnú obchodnú výkonnosť z hľadiska finančnej kriminality, rizika a upisovania a (v prípade potreby) sledovať vaše príjmy s cieľom vypočítať percentuálne príjmy, ktoré by sa mali vyplatiť spoločnosti Liberis.
Údaje o DPH (alebo podobnej dani z predaja) Oprávnený záujem Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli aktuálny výpis z vašich daňových priznaní k DPH. Pomocou týchto informácií budeme môcť vyhodnotiť vašu žiadosť. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Naša korešpondencia a komunikácia s vami Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy s vami. Je v našom legitímnom záujme, aby sa sťažnosti prešetrili (napríklad na zabezpečenie toho, že vám poskytujeme kvalitné služby) Na správu sťažností a zodpovedanie vašich otázok o našich produktoch a službách
Záznamy o vašej platbe za produkt Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na vykonanie krokov na uzavretie zmluvy s vami, oprávnený záujem Na uplatnenie práv, ktoré nám vyplývajú na základe akejkoľvek dohody s vami, ako aj na ochranu pred poškodením našich práv a majetkových záujmov.

Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.

Na vývoj a zlepšovanie produktov a služieb hodnotením a analyzovaním informácií vrátane hodnotenia úverovej spôsobilosti a správania, a prieskumu trhu. Tieto informácie môžeme použiť aj na to, aby sme sa rozhodli, či vám ponúkneme ďalší produkt.

 

 

Verejne prístupné informácie Oprávnený záujem Môžeme kontrolovať informácie týkajúce sa vášho podniku a jeho riaditeľov, ktoré sú voľne dostupné na verejnej doméne; napríklad mediálne pokrytie, vaše verejné webové stránky a firemné účty na sociálnych médiách a akékoľvek recenzie alebo registračné údaje v rámci konkrétneho odvetvia. Pomocou týchto informácií budeme môcť vyhodnotiť vašu žiadosť a overiť vašu totožnosť. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Osobné údaje osôb pracujúcich pre dodávateľov alebo predajcov spoločnosti Liberis: meno a obchodné kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), potvrdenie vašej totožnosti (kópia vášho pasu alebo vodičského preukazu), vaša funkcia (názov, pozícia, názov spoločnosti), finančné údaje (údaje o bankovom účte), informácie o sťažnostiach (ak sú relevantné) a bezpečnostné údaje (záznamy z priemyselných kamier, informácie o prístupovej karte atď.). Ak nám chcete poskytnúť osobné údaje o iných osobách (napr. o vašich kolegoch), musíte poskytnúť kópiu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov príslušným osobám. Oprávnené záujmy Uvedené osobné údaje používame z viacerých dôvodov, z ktorých niektoré zahŕňajú: proces podávania žiadostí a zapojenia dodávateľov, spravovanie našich dodávateľov a poskytovateľov služieb v celom dodávateľskom reťazci, organizovanie výberových konaní na prípravu alebo plnenie existujúcich zmlúv, monitorovanie činnosti v našich zariadeniach, vrátane dodržiavania platných zásad, ako aj platných pravidiel ochrany zdravia a bezpečnosti, archivácie a uchovávania záznamov, poskytovanie prístupu k našim školiacim modulom, ktoré vám umožňujú poskytovať nám určité služby, platiť vám za tovar a/alebo služby, sťažnosti a dodržiavanie našich zákonných povinností (napr. predchádzanie podvodom)
Zdravotné údaje Podstatný verejný záujem – zabezpečenie ekonomického blahobytu Vaše zdravotné údaje môžeme použiť na dočasné odloženie vašich platieb a na to, aby sme mohli zvážiť iné vhodné možnosti platby pre vás v súlade s našimi zásadami pre zraniteľných zákazníkov.
E-mail a telefónne čísla Súhlas Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vás informovali o našich produktoch a službách, a produktoch a službách iných organizácií (pokiaľ ste sa neodhlásili z prijímania marketingových oznámení alebo pokiaľ nám v tom nebráni zákon).
E-mail a telefónne čísla Oprávnený záujem V prípade, že sme získali vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, použijeme ju na to, aby sme vám poslali oznámenia týkajúce sa nášho vlastného podobného tovaru a služieb za predpokladu, že ste nenamietali proti takémuto používaniu vašich osobných údajov.

 

Kedykoľvek môžete namietať proti prijatiu takýchto oznámení zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@liberis.com

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme nepriamo alebo od tretích strán

Zhromažďujeme o vás rôzne údaje od tretích strán. Patria sem údaje uvedené nižšie aj ďalšie údaje, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Kategórie údajov Zdroj údajov Zákonné základy Účel spracovania
Úverová história. Identifikačné údaje. V oboch prípadoch sa to bude týkať vás, vášho podniku a jeho riaditeľov regulované úverové inštitúcie, napr. Equifax alebo Experian Oprávnený záujem Tieto informácie používame na to, aby sme pochopili, či sú naše produkty vhodné pre vás a váš podnik, na vyhodnotenie vašej žiadosti a overenie totožnosti riaditeľov vášho podniku. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Údaje o finančných transakciách spracovaných vašim spracovateľom váš spracovateľ platieb Oprávnený záujem Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na vykonanie krokov na uzavretie zmluvy s vami

 

Tieto informácie používame na overenie cenovej dostupnosti našich produktov pre vás alebo váš podnik, na vyhodnotenie vašej žiadosti a rozhodnutie o správnej cenovej ponuke pre vás, a na poskytnutie odhadu trvania platieb. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti. Ak s nami uzavriete zmluvu na jeden z našich produktov, tieto informácie použijeme na plnenie zmluvy.
Rôzne údaje inštitúcie na prevenciu podvodov, zoznamy politicky exponovaných osôb (PEP) a sankčné zoznamy Oprávnený záujem Tieto informácie používame na prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí a na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa PEP (politicky exponovaných osôb) a sankcií. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Registračné údaje spoločnosti a zverejnené účty Companies House (a rovnocenní registrátori spoločností v krajinách iných ako Spojené kráľovstvo) Oprávnený záujem Tieto informácie použijeme na overenie toho, či je váš podnik správne zaregistrovaný, a na súčinnosť pri našich kontrolách upisovania kontrolou vašich zverejnených účtov. Tieto informácie sú súčasťou verejného záznamu. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Technické údaje týkajúce sa vášho zariadenia Zariadenie, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku Oprávnený záujem Počas vašej návštevy tejto webovej stránky budeme zhromažďovať technické údaje, ktoré nám pomôžu odhaliť a vyriešiť problémy na našej webovej stránke. K týmto informáciám patrí vaša IP adresa, prehliadač (vrátane jeho verzie) a typ zariadenia, ktoré používate.
IP adresa vášho zariadenia       Zariadenie, ktoré používate na prístup k našim online službám Ak je to potrebné na plnenie našej zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy s vami Vašu IP adresu môžeme použiť aj na účely odhaľovania podvodov a vzdelávanie na hodnotenie iných žiadostí v budúcnosti.
Vašu IP adresu budeme zhromažďovať aj vtedy, keď s nami podpíšete zmluvu, aby sme mali záznam z auditu na dôkaz elektronického podpisu.

 

Odporúčania od prenajímateľov Predchádzajúci alebo existujúci komerční prenajímatelia Oprávnený záujem Tieto odporúčania použijeme na overenie, či vy a vaša spoločnosť máte uhradené záväzky alebo či existujú iné obavy, ktoré by ovplyvnili vašu spôsobilosť na zakúpenie našich produktov. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.
Údaje z pozemkového registra Pozemkový register Oprávnený záujem Tieto informácie použijeme na identifikáciu vašich aktuálnych aktív a aktív vášho podniku pri kontrole vašej spôsobilosti na zakúpenie našich produktov. Tieto informácie sú súčasťou verejného záznamu. Vzťahuje sa to na Anglicko, Wales a Škótsko.
Ďalšie verejne dostupné informácie Rôzne webové stránky (napr. vyhľadávače, ratingové stránky) Oprávnený záujem Tieto informácie použijeme na prijímanie informovaných rozhodnutí pri kontrole vašej spôsobilosti na zakúpenie našich produktov. Tieto informácie môžeme použiť aj na účely vzdelávania pri hodnotení iných žiadostí v budúcnosti.

Poskytovanie údajov tretím stranám

V procese poskytovania cenovej ponuky, pri kontrole vašej žiadosti o jeden z našich produktov a pri plnení zmlúv, ktoré s vami uzavrieme, môžeme vaše údaje poskytnúť tretím stranám. Údaje o týchto tretích stranách sú uvedené nižšie. Údaje budeme poskytovať tretím stranám iba vtedy, ak to bude v súlade so zákonom.

 

 

 • Vaše údaje môžeme poskytovať úverovým referenčným inštitúciám, ak požiadate o jeden z našich produktov, vašu žiadosť posúdime a určíme, či spĺňate nárok na zakúpenie našich produktov. Vaše údaje môžeme tiež priebežne poskytovať úverovým referenčným inštitúciám, kým u nás máte finančný produkt (a až 9 mesiacov po tom, čo ste v plnej výške vyplatili finančný produkt) na účely (a) posúdenia, či spĺňate nárok na získanie ďalšieho finančného produktu od nás, (b) monitorovania zákazníkov s nedostatočným plnením. Pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve sa tieto údaje budú používať v súlade s nariadeniami o malých a stredne veľkých podnikoch (úverové informácie) z roku 2015 a zákonom o malých podnikoch a zamestnaní z roku 2015. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie týkajúce sa používania údajov úverovými referenčnými inštitúciami v Spojenom kráľovstve, poskytli zdieľaný dokument týkajúci sa ich používania osobných údajov – nájdete ho tu:https://www.equifax.co.uk/crain.html.
 • Vaše údaje poskytujeme našim poskytovateľom finančných prostriedkov na účely monitorovania, aby sme dodržiavali podmienky našich zmlúv s nimi.
 • Vaše údaje poskytujeme spoločnostiam ComplyAdvantage, Dun & Bradstreet, Cribis a CreditSafe, KBIG (a ERIF a CRIF) a Credit Info, Equifax a Alloy (a podobným alebo náhradným poskytovateľom) s cieľom vykonávať kontrolu prania špinavých peňazí a/alebo vykonávať kontroly úverovej spôsobilosti.
 • Podrobnosti o akomkoľvek porušení podmienok vašej zmluvy s nami môžeme poskytnúť úverovým referenčným inštitúciám. V prípade subjektu s ručením obmedzeným môžeme nahlásiť riaditeľom a/alebo akcionárom a/alebo ručiteľom takéhoto subjektu úverovým referenčným agentúram akékoľvek porušenie podmienok vašej zmluvy s nami.
 • Vaše údaje poskytujeme spoločnosti Facebook na vytvorenie vlastného publika pre reklamné kampane. Spoločnosť Facebook spracúva vaše údaje aj na meranie výkonnosti reklamných kampaní
 • Aplikácie Sagepay a Go Cardless používame iba na ukladanie a spracovanie platobných údajov
 • V prípade platobnej neschopnosti môžeme zaslať vaše údaje spoločnostiam Azzurro (UK), Shire Recoveries, Intrum a iným spoločnostiam nakupujúcim a vymáhajúcim pohľadávky alebo poskytovateľom služieb, ktorí nás budú zastupovať pri vymáhaní akýchkoľvek nesplatených pohľadávok.
 • Údaje o zákazníkoch uchovávame na platforme Salesforce Cloud. Na platforme Salesforce sa vaše údaje nepoužívajú ani nesledujú, ale uchovávajú na ich serveroch.
 • Údaje o zákazníkoch uchovávame na platformách Microsoft Azure Cloud, Salesforce Cloud, Google Cloud Platform, Braze a platformách iných podobných poskytovateľoch. Spoločnosť Microsoft vaše údaje nepoužíva ani ich nesleduje, ale ich uchováva na svojich serveroch.
 • Vaše údaje budeme poskytovať inštitúciám na predchádzanie podvodom, napríklad CIFAS, a my (alebo oni) môžeme tiež povoliť orgánom činným v trestnom konaní prístup k týmto osobným údajom a ich používanie na odhaľovanie, vyšetrovanie a prevenciu trestnej činnosti. Ďalšie informácie o tom, ako bude CIFAS používať vaše informácie, nájdete v oznámení o spravodlivom spracovaní CIFAS nižšie.
 • Údaje budeme poskytovať, ak sa to od nás bude vyžadovať v súlade s platnými zákonmi a usmerneniami regulačných orgánov, štátnych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní.
 • Intercom používame na komunikáciu s existujúcimi a novými návštevníkmi webových stránok spoločnosti Liberis prostredníctvom online chatu.
 • Na uchovávanie a spracovanie nahrávok našich hovorov s vami používame aplikácie New Voice Media (Vonage) a Gong.
 • Ak nám vaše údaje poskytla tretia strana alebo jeden z našich partnerov (napríklad finančný maklér, poskytovateľ vašej karty alebo prostredníctvom odporúčanej webovej stránky), môžeme im poskytnúť aktuálne informácie o stave vašej žiadosti a informácie o stave akéhokoľvek produktu, ktorý vám poskytneme, ako aj údaje o vašich transakciách a akýchkoľvek sťažnostiach, ktoré ste podali.
 • Ak nám vaše údaje poskytla tretia strana alebo partner (napríklad finančný maklér, váš spracovateľ platieb alebo poskytovateľ služieb), môžeme im poskytnúť aktualizácie týkajúce sa a súvisiaceho stavu vašej žiadosti a aktualizácie stavu akéhokoľvek produktu, ktorý vám poskytneme.
 • Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť našim partnerom na účely predchádzania podvodom a ochrany ekonomického blahobytu, ak vás (v súlade s našimi zásadami pre zraniteľných zákazníkov) identifikujeme ako zraniteľného zákazníka.
 • Ak náš podnik (alebo väčšinu majetku našej spoločnosti) kúpi iná strana, vaše informácie budú súčasťou prevodu aktív.
 • Ak predávame alebo kupujeme akýkoľvek podnik alebo aktíva, vaše údaje môžeme poskytnúť potenciálnemu kupujúcemu alebo predávajúcemu.
 • Ak spolupracujeme s tretími stranami na účely zvyšovania investícií, môžeme poskytnúť údaje na základe „opodstatnenej potreby informovanosti“ na účely povinnej starostlivosti.
 • Vaše obchodné meno a kontaktné údaje poskytujeme iným organizáciám, ktoré vám môžu ponúkať služby, ktoré vás zaujímajú – ale iba vtedy, ak nám na to výslovne poskytnete povolenie.
 • Vaše údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam skupiny Liberis na účely spravovania vášho účtu.
 • Vaše údaje môžeme poskytovať našim vybraným partnerom a iným tretím stranám, ak ste nám potvrdili, že by ste sa chceli dozvedieť viac o produktoch a službách týchto tretích strán.

Vaše údaje zverejňujeme aj za nasledujúcich okolností:

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb tretích strán:

 • Vaše údaje poskytujeme spracovateľom platieb a poskytovateľom služieb elektronickej peňaženky (vrátane Modulr a Airwallex), ktorí spracúvajú finančné transakcie vo vašom mene.
 • Vaše údaje poskytujeme spoločnosti Commscoach na účely školenia a monitorovania komunikácie.
 • Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb Open banking, aby sme získali prístup k údajom o vašom finančnom stave s cieľom vyhodnotiť vašu žiadosť, poistiť vám finančné prostriedky a vypočítať dlžné sumy.
 • Poskytovateľov služieb cloud computing využívame na uchovávanie vašich údajov a na efektívne spracovanie vašej žiadosti.
 • Môžeme použiť tretie strany (napr. zásielkové spoločnosti) na zasielanie marketingových informácií alebo údajov o účte v našom mene. Na tento účel by sme im mali poskytnúť minimálne vaše meno a adresu alebo e-mailovú adresu.
 • Používame systém pomoci a podpory tretích strán, vďaka ktorému môžeme rýchlo odpovedať na vaše otázky, keď používate našu webovú stránku. Vaše údaje budeme poskytovať iba vtedy, keď požiadate o pomoc.

 

 

 • Môžeme využívať kontaktné centrá tretích strán, vďaka ktorým vás môžeme telefonicky kontaktovať. Na to, aby vás mohli kontaktovať, musíme im odovzdať vaše údaje. Okrem toho zaznamenávajú informácie, ktoré im poskytnete, a odovzdávajú ich nám späť.
 • Na spracovanie niektorých častí vašej žiadosti môžeme využívať centrá prevádzkového plnenia tretích strán.
 • Počas procesu podávania žiadostí využívame poskytovateľov elektronického podpisu cez cloud. Týmto poskytovateľom poskytneme všetky údaje potrebné na vytvorenie vašej zmluvy, aby sme vám mohli poskytnúť túto službu.
 • Využívame poskytovateľa služieb, ktorý pre nás poskytuje hlásenia o viacdotykovom atribúte a ďalšie služby. Táto tretia strana môže mať prístup k osobným údajom alebo údajom klienta alebo ich spracúvať v rámci poskytovania týchto služieb pre nás.

Údaje poskytované týmto poskytovateľom služieb obmedzujeme na údaje, ktoré sú primerane potrebné na vykonávanie ich funkcií, a naše zmluvy, ktoré sme s nimi uzavreli, vyžadujú, aby zachovávali dôvernosť takýchto údajov.

Údaje mimo EHP

Liberis je medzinárodná spoločnosť s prevádzkami v EÚ a EHP aj mimo nich, čo zahŕňa USA. Niektorí z našich externých poskytovateľov služieb tiež sídlia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak sa od nás vyžaduje prenos vašich osobných údajov mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva, zabezpečujeme poskytovanie podobného stupňa ochrany:

 • len prenos vašich osobných údajov do krajín, ktoré Európska komisia považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • alebo použitím štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe a Spojenom kráľovstve.

Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, ako chránime vaše údaje, kontaktujte nás na adrese dataprotection@liberis.com

Osobné údaje znemožňujúce zistenie totožnosti

Tretím stranám môžeme sprístupniť osobné údaje znemožňujúce zistenie totožnosti na rôzne účely. Tieto údaje môžu byť automaticky zhromažďované a analyzované s cieľom vytvoriť súhrnný prehľad údajov na zabezpečenie toho, aby nahlásené informácie boli anonymné.

Uchovávanie vašich údajov

Vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné – toto časové obdobie sa môže za rôznych okolností líšiť. Tu sú naše najbežnejšie scenáre:

Záznamy o všetkých finančných transakciách a podrobnosti týkajúce sa informácií, ktoré ste nám poskytli pri podávaní žiadosti o niektorý z našich produktov, budeme uchovávať po dobu najmenej 6 rokov od ukončenia nášho vzťahu s vami. Musíme to urobiť, aby sme mohli reagovať na akékoľvek sťažnosti alebo spory.

Údaje potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali, budeme uchovávať po dobu poskytovania služieb a 6 rokov od ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb.

Ak ste nás požiadali, aby sme nepoužívali vaše údaje na marketingové účely, budeme musieť niektoré údaje uchovávať na zaistenie toho, že naše systémy a procesy odrážajú vaše preferencie. Vašu žiadosť o zrušenie služieb spracujeme čo najrýchlejšie. Po vašej žiadosti o zrušenie služieb však môžete dostávať e-maily až 30 dní alebo marketingové oznámenia poštou až 60 dní. Je to preto, že naše marketingové kampane sa zvyčajne pripravujú približne mesiac vopred a po tomto čase často nie je možné odstrániť údaje jednotlivca.

Okrem toho budeme uchovávať všetky údaje o vás, ktoré potrebujeme, aby sme splnili naše zákonné povinnosti (napríklad v súlade s platnými daňovými zákonmi Spojeného kráľovstva musíme údaje uchovávať najmenej 6 rokov).

Ak už vaše údaje nepotrebujeme, vymažeme ich alebo ich anonymizujeme odstránením všetkých údajov, ktoré vás môžu identifikovať.

Dôsledky spracovania

 

 

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám svoje osobné údaje, nebudeme môcť posúdiť váš nárok na niektorý z našich produktov a nebudeme môcť s vami uzavrieť zmluvu.

Ak my alebo inštitúcia na predchádzanie podvodom zistíme, že predstavujete riziko podvodu alebo prania špinavých peňazí, môžeme odmietnuť poskytovanie služieb a financovanie, o ktoré ste požiadali, alebo vám môžeme prestať poskytovať existujúce služby.

Inštitúcie na predchádzanie podvodom budú uchovávať záznamy o akomkoľvek riziku podvodu alebo prania špinavých peňazí a môžu viesť k tomu, že vám iné subjekty odmietnu poskytovať služby, financovanie alebo zamestnanie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy, kontaktujte nás – všetky podrobnosti nájdete v časti „Náš kontakt“ tohto oznámenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákonov Spojeného kráľovstva o ochrane osobných údajov máte množstvo dôležitých práv zadarmo. Stručne povedané, tieto práva zahŕňajú právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a k niektorým ďalším doplňujúcim informáciám, ktoré už pokrývajú tieto zásady,
 • požiadať nás o opravu akýchkoľvek chýb vo vašich údajoch, ktoré uchovávame,
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v určitých situáciách – toto nie je absolútne právo a je uplatniteľné len za určitých okolností,
 • získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo v určitých situáciách tieto údaje previesť tretej strane,
 • kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za účelom priameho marketingu,
 • namietať proti rozhodnutiam prijímaným automatizovanými prostriedkami s právnymi účinkami, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú,
 • namietať proti nášmu pokračujúcemu spracovaniu vašich osobných údajov v určitých ďalších situáciách,
 • v opačnom prípade za určitých okolností obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov,
 • odvolať súhlas, ak je takýto súhlas naším zákonným základom na spracovanie vašich osobných údajov,
 • požiadať o náhradu škody spôsobenej naším porušením akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov.

Ďalšie informácie o každom z týchto práv vrátane okolností, za ktorých sa uplatňujú, nájdete v Usmernení komisára pre informácie (ICO) Spojeného kráľovstva o individuálnych právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek vyššie opísanými právami, pošlite nám svoju otázku na adresu:dataprotection@liberis.co.uka my vám odpovieme v rámci zákonných lehôt.

Automatizované rozhodnutia

V rámci spracovania vašich osobných údajov sa rozhodnutia môžu prijímať automatizovanými prostriedkami.

Automatizované rozhodnutia vykonávame na základe údajov, ktoré nám poskytnete a ktoré zhromažďujeme od tretích strán, ako súčasť vašej žiadosti o určenie vášho finančného profilu. Automatizované rozhodovanie je proces rozhodovania o schválení žiadosti o financovanie bez použitia manuálneho upisovateľa. Namiesto toho sa na toto rozhodnutie automaticky bez akéhokoľvek ľudského zásahu používa séria výsledkových kariet, pravidiel a algoritmov. Okrem určenia, či je žiadateľ schválený na financovanie, môžu výsledky automatizovaného rozhodovania ovplyvniť aj veľkosť zálohy, ktorú je zákazník schopný prijať, a výšku poplatku s ňou spojenou.

To znamená, že pomocou automatizovaných rozhodnutí vám budeme môcť poskytnúť cenu zodpovedajúcu vášmu profilu. Výsledok týchto automatizovaných rozhodnutí môže znamenať, že neschválime vašu žiadosť o niektorý z našich produktov, alebo že naše ceny budú upravené na základe údajov, ktoré máme.

Tieto automatizované rozhodnutia využívajú štatistický proces vrátane techník strojového učenia založených na vašich historických transakciách, súhrnných obchodných bankových údajoch a historickom úverovom plnení ako podniku a ako vlastníka podniku (údaje, ktoré ste poskytli, a/alebo verejne dostupné údaje). Ak ste existujúcim zákazníkom, automatizované rozhodnutia zohľadnia aj vaše plnenie predchádzajúcich/aktuálnych zmluvných záväzkov.

Môžeme tiež automaticky rozhodnúť, že predstavujete riziko podvodu, ak naše spracovanie odhalí, že vaše správanie sa zhoduje so správaním známych podvodníkov; alebo ak existujú dôkazy, že došlo k pokusom utajiť vaše pravdivé údaje.

Máte právo požiadať o manuálne rozhodovanie namiesto automatizovaného rozhodovania. Ak by ste chceli získať viac informácií v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním alebo ak by ste chceli požiadať o zaslanie vašej žiadosti o manuálne rozhodovanie: kontaktujte nás na adrese dataprotection@liberis.co.uk.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a urobíme všetko pre to, aby sme chránili vaše údaje.

Žiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko.

Keď nám tieto informácie poskytnete, uložíme ich na naše zabezpečené servery. Zaviedli sme primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zničením alebo zmenou vašich údajov na základe ich citlivosti.

Spoločnosť Liberis prevádzkuje svoju výrobnú infraštruktúru v rámci dátových centier MS Azure a cloudu Salesforce, na zavedenie zmien v týchto prostrediach prevádzkujeme proces riadenia zmien. Naša výrobná infraštruktúra podlieha každoročnému penetračnému testu treťou stranou s definovaným časovým harmonogramom pre všetky potrebné nápravné opatrenia. Máme tiež certifikát ISO27001:2013.

 

 

Naše prostredia Azure sú chránené pred útokmi DDOS a bežnými vzormi útokov na okraji platformy Azure. Okrem toho plánujeme zaviesť riešenie IDS/IPS do nášho výrobného prostredia pomocou protokolov z týchto sieťových zariadení, ktoré sa budú dodávať do riešenia 24/7 SIEM.

V našom podnikovom prostredí pravidelne kontrolujeme zraniteľnosť a podľa dokumentácie k našim zásadám vykonávame nápravné opatrenia.

Používanie súborov cookie

Súbory cookies používame na to, aby sme vám mohli spríjemniť používanie našej webovej stránky. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo vašom počítači (alebo v akomkoľvek zariadení, ktoré používate na prístup na túto webovú stránku), ktorý je pre vás jedinečný, a ktorý nám pomáha odlíšiť vás od ostatných návštevníkov, keď sa prechádzate stránkami alebo keď sa na stránku vraciate. Podrobnosti o našich zásadách týkajúcich sa používania súborov cookie nájdete tu.

Deti

Naše produkty nie sú určené pre deti a na splnenie nároku musíte mať viac ako osemnásť (18) rokov. Musíte zaistiť, aby údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii alebo kedykoľvek sú správne a úplné. Musíte nás okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách údajov, ktoré ste poskytli pri registrácii, aktualizáciou vašich osobných údajov.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie môžeme z času na čas zmeniť. Vykonané zmeny budú zverejnené na našej webovej stránke.

Ako podať sťažnosť

Dúfame, že dokážeme vyriešiť všetky vaše otázky alebo obavy týkajúce sa používania vašich údajov.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vám tiež dáva právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v štáte Európskej únie (alebo Európskeho hospodárskeho priestoru), kde pracujete, máte bežné bydlisko, alebo kde došlo k údajnému porušeniu zákonov o ochrane údajov.

Dozorným orgánom v Spojenom kráľovstve je Information Commissioner (komisár pre informácie), na ktorého sa môžete obrátiť na adrese https://ico.org.uk/concerns/ alebo telefonicky na čísle 0303 123 1113.

Dozorným orgánom vo Švédsku je Datainspektionen, na ktorého sa môžete obrátiť na adrese https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ alebo telefonicky na čísle (+46) 86576100.

Dozorným orgánom v Nemecku je Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz a die Informationsfreiheit, na ktorého sa môžete obrátiť na adrese https://formulare.bfdi.bund.de/lip/form/display.do?%24context=999D15C2A0F6F5885A9B alebo telefonicky na čísle (+49) 2289977990.

Náš kontakt

Ak by ste sa chceli na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo obavami, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s naším oznámením o ochrane osobných údajov, požiadať o úpravu údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo uplatniť akékoľvek z vašich ďalších práv uvedených v tomto oznámení, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu pomocou niektorej z uvedených metód:

E-mail

Na našu zodpovednú osobu sa môžete obrátiť e-mailom na adrese:dataprotection@liberis.com

Poštová adresa

Na našu zodpovednú osobu sa môžete obrátiť na nasledujúcej adrese:

Data Protection Officer

Liberis Ltd

Scale Space Building,

58 Wood Lane,

London W12 7RZ

Pre Spojené kráľovstvo, Oznámenie o spravodlivom spracovaní CIFAS

Všeobecné ustanovenia

 1. Predtým, ako vám poskytneme služby, vykonáme kontroly na účely predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí a na overenie vašej totožnosti. Na základe týchto kontrol musíme spracúvať vaše osobné údaje.
 2. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ktoré sme od vás získali alebo ktoré sme dostali od tretích strán, budú použité na zabránenie podvodom a praniu špinavých peňazí a na overenie vašej totožnosti.
 3. Medzi osobné údaje, ktoré sa budú spracúvať, patria napríklad: meno, adresa, dátum narodenia, kontaktné údaje, finančné údaje, údaje o zamestnaní a identifikátory zariadenia vrátane IP adresy.
 4. My a inštitúcie na predchádzanie podvodom môžeme tiež povoliť orgánom činným v trestnom konaní prístup k vašim osobným údajom a ich používanie na odhaľovanie, vyšetrovanie a predchádzanie trestnej činnosti.
 5. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu predchádzať podvodom a praniu špinavých peňazí a za účelom overenia totožnosti, aby sme chránili náš podnik a dodržiavali zákony, ktoré sa na nás vzťahujú. Takéto spracovanie je tiež zmluvnou požiadavkou služieb alebo financovania, o ktoré ste požiadali.
 6. Inštitúcie na predchádzanie podvodom môžu uchovávať vaše osobné údaje na rôzne časové obdobia a ak sa predpokladá, že by ste mohli predstavovať riziko spáchania podvodu alebo prania špinavých peňazí, vaše údaje môžu byť uchovávané až po dobu šiestich rokov.

Automatizované rozhodnutia

 1. V rámci spracovania vašich osobných údajov sa rozhodnutia môžu prijímať automatizovanými prostriedkami. To znamená, že môžeme automaticky rozhodnúť, že predstavujete riziko podvodu alebo prania špinavých peňazí, ak naše spracovanie odhalí, že vaše správanie pripomína pranie špinavých peňazí alebo známe podvodné konanie, alebo ak je v rozpore s vašimi predchádzajúcimi podaniami; alebo ak sa zdá, že úmyselne skrývate svoju skutočnú totožnosť. Môžete si uplatniť práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním: ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených údajov.

Dôsledky spracovania

 1. Ak my alebo inštitúcia na predchádzanie podvodom zistíme, že predstavujete riziko podvodu alebo prania špinavých peňazí, môžeme vám odmietnuť poskytovanie služieb alebo financovanie, o ktoré ste požiadali, alebo vás zamestnať, alebo vám môžeme prestať poskytovať existujúce služby.
 2. Inštitúcie na predchádzanie podvodom budú uchovávať záznamy o akomkoľvek riziku podvodu alebo prania špinavých peňazí a môžu viesť k tomu, že vám iné subjekty odmietnu poskytovať služby, financovanie alebo zamestnanie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy, obráťte sa na nás prostredníctvom vyššie uvedených údajov.

Prenosy údajov

 1. Inštitúcie na predchádzanie podvodom môžu povoliť prenos vašich osobných údajov mimo Spojeného kráľovstva. Môže ísť o krajinu, v ktorej vláda Spojeného kráľovstva rozhodla, že vaše údaje budú chránené podľa noriem Spojeného kráľovstva, ak sa však prenos uskutoční do iného typu krajiny, inštitúcie na predchádzanie podvodom zabezpečia, aby vaše údaje boli naďalej chránené zavedením vhodných bezpečnostných opatrení.

Vaše práva

 1. Vaše osobné údaje sú chránené zákonnými právami, ktoré zahŕňajú vaše práva namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov; požiadať o vymazanie alebo opravu vašich osobných údajov; požiadať o prístup k vašim osobným údajom.
 2. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
 3. Máte tiež právo podať sťažnosť úradu komisára pre informácie (alebo vášmu miestnemu regulačnému orgánu pre ochranu osobných údajov), ktorý reguluje spracovanie osobných údajov.